Golden Harvest Co;Ltd

Service Crew

Golden Harvest Co;Ltd
Thaketa

Job Description


Service Crew

-

Job Vacancy


4 male & female


Job Requirements


- ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူ ဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၂၅)နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ - စိတ်ရှည်၍ ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်သူ ဖြစ်ရမည်။ -အဖွဲအစည်းနှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်၍ရေရှည်လက်တွဲ လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

How To Apply


(၁၂-၁-၂၀၂၁) နောက်ဆုံးထားလျှောက်ရန်

Employer Contact


phyu93966@gmail.com

448944407


Address


-