အမှတ်(၅၃၁)၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းနှင့် ပန်းလှိုင်လမ်းထောင့်၊ ရဲတံခွန်တာဝါ (ဒုတိယထပ်)၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

Warehouse Keeper

အမှတ်(၅၃၁)၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းနှင့် ပန်းလှိုင်လမ်းထောင့်၊ ရဲတံခွန်တာဝါ (ဒုတိယထပ်)၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
Kyimyindaing

Job Description


Warehouse Keeper

-

Job Vacancy


1 male & female


Job Requirements


- Picking, Inspection, Delivery စသည့် daily job များကို ဆောင်ရွက်နိုင်သူ။ - Inbound, outbound, storage စသည့် warehouse process များတွင် team work ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ။ - လစဉ်container အဝင်များအတွက် လိုအပ်ပါက ညဆိုင်းလုပ်ကိုင်နိုင်သူ။ - လှိုင်သာယာ၊ မြန်မာပလာဇာအနီးတဝိုက် နေထိုင်သူ ဦးစားပေးမည်။

How To Apply


၁၂-၁-၂၀၂၁ နောက်ဆုံးထားလျှောက်ရန်။

Employer Contact


bdt.flhr@gmail.com

09 969924479


Address


အမှတ်(၅၃၁)၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းနှင့် ပန်းလှိုင်လမ်းထောင့်၊ ရဲတံခွန်တာဝါ (ဒုတိယထပ်)၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။