အမှတ်(၆၄၆)၊မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊၂၁လမ်းထိပ်၊ လသာမြို့နယ်။

အဝတ်လျှော်ဌာန(အကူ)

အမှတ်(၆၄၆)၊မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊၂၁လမ်းထိပ်၊ လသာမြို့နယ်။
Latha

Job Description


အဝတ်လျှော်ဌာန(အကူ)

-

Job Vacancy


1 female


Job Requirements


- အသက် ၂၅မှ၄၃နှစ်အတွင်း - အဝတ်ကိုဖြူစင်စွာလျှော်ဖွတ်နိုင်ပြီးသေသပ်စွာ မီးပူတိုက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

How To Apply


လျှောက်ထားလိုသူများသည်ကိုယ်ရေးအကျဉ်း၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ၊ သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထောက်ခံ ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲစခန်းထောက်ခံချက်၊ ဓာတ်ပုံ(၁)ပုံတို့နှင့်အတူ (၁၂-၁-၂၀၂၁) နောက် ဆုံးထား၍လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Employer Contact


-

၅၁၂၈၁၁၀


Address


အမှတ်(၆၄၆)၊မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊၂၁လမ်းထိပ်၊ လသာမြို့နယ်။