အခန်း (404)A3 ၊ ရတနာအိမ်ယာ၊ တ/ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရတနာလမ်းမကြီး။

အခန်း (404)A3 ၊ ရတနာအိမ်ယာ၊ တ/ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရတနာလမ်းမကြီး။

Other

About

-


Address

အခန်း (404)A3 ၊ ရတနာအိမ်ယာ၊ တ/ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရတနာလမ်းမကြီး။

South Okkalapa


Postal Code - employer-5bed4343


Contact

employer-5bed4343@24jobs.com.mm

09-793351428, 09-978036502