ကုန္းျမင့္သာစားေသာက္ဆိုင္

ကုန္းျမင့္သာစားေသာက္ဆိုင္

Restaurant

Address

အမွတ္ - 69/A, 7½ မုိင္ ၊ ျပည္လမ္း ၊ ရန္ကုန္။

Yangon


Postal Code - GIGGKSZMVS


Contact

hr.paragon.construction1@ gmail.com

01-9669707, 09445666889