အမှတ် ၈၂၆၊ ဖွဲနုဆန်စက်လမ်း၊ ရွှေလသာခြံဝင်း၊ အင်းစိန်မုဒိတာအိမ်ယာအထွက်ပေါက် ဘေးချင်းကပ်ခြံ၊ Polar တံခါးစက်ရုံ၊ ပေါက်တော၀ မှတ်တိုင်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

အမှတ် ၈၂၆၊ ဖွဲနုဆန်စက်လမ်း၊ ရွှေလသာခြံဝင်း၊ အင်းစိန်မုဒိတာအိမ်ယာအထွက်ပေါက် ဘေးချင်းကပ်ခြံ၊ Polar တံခါးစက်ရုံ၊ ပေါက်တော၀ မှတ်တိုင်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

Trading

About

-


Address

အမှတ် ၈၂၆၊ ဖွဲနုဆန်စက်လမ်း၊ ရွှေလသာခြံဝင်း၊ အင်းစိန်မုဒိတာအိမ်ယာအထွက်ပေါက် ဘေးချင်းကပ်ခြံ၊ Polar တံခါးစက်ရုံ၊ ပေါက်တော၀ မှတ်တိုင်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

Yangon


Postal Code - 11121


Contact

marketing.polarcompany@gmail.com

09 750750850 (Viber)