နွယ်ရိုး လိုင်စင်ရမြန်မာပြည်တွင်အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်း

နွယ်ရိုး လိုင်စင်ရမြန်မာပြည်တွင်အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်း

Service

About

-


Address

အခန်း(၉၀၃)၊ ပြည်လမ်း၊ ဓနလှိုင်တာဝါ၊ ၉ထပ်၊ မြေနီကုန်းရုံး (မြေနီကုန်းမှတ်တိုင်ဆင်း/မဟာမြိုင်မှတ်တိုင်ဆင်း)

Sanchaung


Postal Code - employer-18278bac


Contact

employer-18278bac@24jobs.com.mm

09-781001004, 09-777112233