လိပ်စာ- အမှတ် (၈/၁၂) ၊ ရွာမကျောင်းလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ ဆင်ရေတွင်းနှင့် ဘူတာရုံမှတ်တိုင်ကြား။

လိပ်စာ- အမှတ် (၈/၁၂) ၊ ရွာမကျောင်းလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ ဆင်ရေတွင်းနှင့် ဘူတာရုံမှတ်တိုင်ကြား။

Other

About

-


Address

လိပ်စာ- အမှတ် (၈/၁၂) ၊ ရွာမကျောင်းလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ ဆင်ရေတွင်းနှင့် ဘူတာရုံမှတ်တိုင်ကြား။

Hlaing


Postal Code - employer-2e8db7ba


Contact

myintmyatmaung246@gmail.com

09-785145313, 09-422205552