 ဒိုင္မြန္းကြန္ဒို၊တာဝါ (ေအ)၊အခန္း (၅၀၂)၊ျပည္လမ္း ၊ကမာရြတ္ (၈)ရပ္ကြက္။  (စိုုုုုုက္ပ်ဳိးေရးမွတ္တိုင္ႏွင့္ လွည္းတန္း မွတ္တိုင္ ၾကား)

 ဒိုင္မြန္းကြန္ဒို၊တာဝါ (ေအ)၊အခန္း (၅၀၂)၊ျပည္လမ္း ၊ကမာရြတ္ (၈)ရပ္ကြက္။  (စိုုုုုုက္ပ်ဳိးေရးမွတ္တိုင္ႏွင့္ လွည္းတန္း မွတ္တိုင္ ၾကား)

Engineering

Address

 ဒိုင္မြန္းကြန္ဒို၊တာဝါ (ေအ)၊အခန္း (၅၀၂)၊ျပည္လမ္း ၊ကမာရြတ္ (၈)ရပ္ကြက္။  (စိုုုုုုက္ပ်ဳိးေရးမွတ္တိုင္ႏွင့္ လွည္းတန္း မွတ္တိုင္ ၾကား)

Kamayut


Postal Code - employer-381a48ef


Contact

-

၀၁ ၅၂၃၁၁၆ ၊ ၀၁ ၅၀၅၃၂၉