ဖိုက်(ဗ်)ဟီးရိုး

ဖိုက်(ဗ်)ဟီးရိုး

Other

About

-


Address

အမှတ်(၄၈-၄၉)၊ သီရိမွန်လမ်းမ၊ သီရိမွန်ပလာဇာ၊ ဘုရင့်နောင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

Mayangon


Postal Code - employer-5ea956ee


Contact

employer-5ea956ee@24jobs.com.mm

09 420000356, 09 5088168