သံလြင္ေအးကုမၸဏီလီမိတက္

သံလြင္ေအးကုမၸဏီလီမိတက္

Garment

Address

အမွတ္(၁၈)၊ ကမာၾကည္လမ္း၊ ေျမညီထပ္၊ သု၀ဏၰ၊ သဃၤန္းကြၽန္း။

Thingangyun


Postal Code - employer-778b9d88


Contact

-

09-774270872