အမှတ်(၅၄)၊ ပထမထပ်၊ မင်္ဂလာလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။

အမှတ်(၅၄)၊ ပထမထပ်၊ မင်္ဂလာလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။

Other

About

-


Address

အမှတ်(၅၄)၊ ပထမထပ်၊ မင်္ဂလာလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။

Sanchaung


Postal Code - employer-77ac277e


Contact

employer-77ac277e@24jobs.com.mm

09781269412? 09250025864