အမွတ္(၅၃၁)၊ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္းႏွင့္ ပန္းလႈိင္လမ္းေထာင့္၊ရဲတံခြန္တာ၀ါ(ဒုတိယထပ္)၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္။

အမွတ္(၅၃၁)၊ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္းႏွင့္ ပန္းလႈိင္လမ္းေထာင့္၊ရဲတံခြန္တာ၀ါ(ဒုတိယထပ္)၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္။

Other

Address

အမွတ္(၅၃၁)၊ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္းႏွင့္ ပန္းလႈိင္လမ္းေထာင့္၊ရဲတံခြန္တာ၀ါ(ဒုတိယထပ္)၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္။

Kyimyindaing


Postal Code - employer-7e3aefc3


Contact

thetmhuekhinkhin@blazongroupmm.com

09-969924479