မြန်မာရူဘီအင်တာပရိုက်(စ်) (ကျောက်မျက်ရတနာ) ကုမ္ပဏီလီမိတက်

မြန်မာရူဘီအင်တာပရိုက်(စ်) (ကျောက်မျက်ရတနာ) ကုမ္ပဏီလီမိတက်

Other

About

-


Address

အမှတ်(၂၂)၊ ပြည်သူလမ်း၊ (၇)မိုင်၊ မရမ်းကုန်း

Mayangon


Postal Code - employer-8d76ce6a


Contact

myanmarrubyenterprise@gmail.com

656578, 656579