အမွတ္(၁၁၁၄)၊ (၁၅)ရပ္ကြက္၊ က်န္စစ္သားလမ္းမႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။

အမွတ္(၁၁၁၄)၊ (၁၅)ရပ္ကြက္၊ က်န္စစ္သားလမ္းမႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။

Education

Address

အမွတ္(၁၁၁၄)၊ (၁၅)ရပ္ကြက္၊ က်န္စစ္သားလမ္းမႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။

Hlaingthaya


Postal Code - employer-c028851e


Contact

-

၀၉-၇၉၉၈၄၉၄၄၅၊ ၀၉-၆၉၃၀၅၇၆၀၅