အမွတ္(၁၂၅)၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ ဇုံ(၇)၊ လႈိင္သာယာ

အမွတ္(၁၂၅)၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ ဇုံ(၇)၊ လႈိင္သာယာ

Other

Address

အမွတ္(၁၂၅)၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ ဇုံ(၇)၊ လႈိင္သာယာ

Hlaingthaya


Postal Code - employer-c6d0a8af


Contact

-

09786566456