အမှတ်(၁၂၅)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ဇုံ(၇)၊ လှိုင်သာယာ

အမှတ်(၁၂၅)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ဇုံ(၇)၊ လှိုင်သာယာ

Trading

Address

အမှတ်(၁၂၅)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ဇုံ(၇)၊ လှိုင်သာယာ

Hlaingthaya


Postal Code - employer-fb54440b


Contact

-

၀၉၇၈၆၅၆၆၄၅၆၊၀၉၇၉၁၁၆၆၃၈၄