အမှတ်(ဘီ-၇)၊ မင်းဓမ္မအဆင့်မြင့်အိမ်ယာ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။

အမှတ်(ဘီ-၇)၊ မင်းဓမ္မအဆင့်မြင့်အိမ်ယာ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။

Other

About

-


Address

အမှတ်(ဘီ-၇)၊ မင်းဓမ္မအဆင့်မြင့်အိမ်ယာ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။

Yangon


Postal Code - 11121


Contact

employer-47a1a948@24jobs.com.mm

09799454121