27 Nov, 2018
အသြင္သဏၭာန္ႏွင့္အျမင္မွန္

လူထုၾကားမွာစကားေျပာျခင္း-၅၀

ရွိတ္စပီးယား၏အဆို
    မေနထည့္သြင္းစသင့္အေနျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲ စင္ျမင့္သို႔တက္ရန္ ေသခ်ာက်နစြာျပင္ ဆင္ၿပီးၿပီဆိုပါက ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ စင္ျမင့္ေပၚမွာ ကိုယ္လံုးျပဖို႔ႏွင့္သင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးအေပၚမွာ အိုင္ဒီ ယာေကာင္းေတြေရြးခ်ယ္ဖို႔ လိုအပ္ လာျပန္သည္။ ကမၻာေက်ာ္ အဂၤလိပ္ စာေရးဆရာႀကီး ရွိတ္စပီးယားက 'အဝတ္အစားက လူကိုမၾကာခဏ ထုတ္ေဖာ္ျပသသည္'ဟုဆိုသည္။ သင္၏ လူပံုပန္းသဏၭာန္၊ သြင္ျပင္ဟန္ပန္အ ေနအထားက သင့္အတြက္ မျဖစ္ဥ္းစားရမည့္အခ်က္ဆိုသည္ ကို လံုးဝေမ့ထား၍မရပါ။ လူထုပရိ သတ္၏ ပထမဆံုးထင္ျမင္ယူဆခ်က္  သည္ ေရရွည္စြဲၿမဲတည္တံ့ေနတတ္ သည္ကိုသိထားပါ။
ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး
    လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ထက္ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးက လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈကို ပိုမို  ရရွိေစသည္ဆိုသည့္ေယဘုယ်သီအိုရီ တစ္ရပ္လည္းရွိသည္။ ျပန္ေျပာပါရေစ။ သင္ဘာေျပာခ်င္သည္ဆိုသည္ ကို သင္ဘယ္လိုေျပာမည္ဆိုသည္က အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ ေယာက္၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမွာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရည္ အခ်င္းမ်ား ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္အခ်က္ ပင္ျဖစ္သည္။ ပင္ကိုစ႐ိုက္၊ စိတ္ဓာတ္၊ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားလည္းပါဝင္ေနသည္။
    သင့္စိတ္ဓာတ္ေရးရာမ်ားကို သင္ေတာင့္တင္းခိုင္မာအားေကာင္း ေအာင္ ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ သည္။ သို႔ေသာ္ ပရိသတ္မ်ားအေန ျဖင့္မူ ပထမဦးဆံုးသင့္ကိုေတြ႕ျမင္ခြင့္ ရသည့္ သင့့္ပံုပန္းသဏၭာန္၊ ဝတ္စား ဆင္ယင္ပံုဟန္ပန္အမူအရာတို႔ကိုၾကည့္၍ ဆံုးျဖတ္ေဝဖန္မည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ေဟာ ေျပာမႈကိုေတာ့ ေနာက္မ်ားမွသာ အကဲျဖတ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ သင့္သြင္ ျပင္ပံုပန္းသဏၭာန္၊ စြဲထင္ခ်က္၊ လမ္း ေလွ်ာက္ပံု၊ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေက်ာ့ ေက်ာ့ေမာ့ေမာ့အေနအထားမ်ားက သင္၏ေဟာေျပာမႈႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အားျဖည့္ေပးပါလိမ့္မည္။
    သင္ေျပာလိုသည့္သတင္းအ ခ်က္အလက္မ်ားကို ပရိသတ္ထံလႊဲ ေျပာင္းေပးရန္ သင္စင္ျမင့္ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္းသတိရပါ။ သို႔ျဖစ္  ၍ သင့္ပံုပန္းသဏၭာန္ႏွင့္ သင့္သြင္ျပင္ လကၡဏာက သင္ေဟာေျပာမည့္ စကားကိုေရာင္ျပန္ဟပ္ေနမည္ျဖစ္သည္။
ဟန္ခ်က္ညီရန္လိုသည္
    သင့္ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးႏွင့္ သင့္ ေဟာေျပာမႈသည္ လံုးဝလိုက္ဖက္ ညီရမည္။ ၿပီးျပည့္စံုစြာဟန္ခ်က္ညီေန ရမည္။ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအျပန္အလွန္ မွီခို၍မိတ္ဖက္ျဖစ္ေနရမည္။ သင္စင္ ျမင့္သို႔မတက္ေရာက္မီ ေကာင္းစြာျပင္ ဆင္အနားယူခဲ့ၿပီး သက္ေသာင့္သက္ သာျဖစ္ေနရန္လိုသည္။ သင့္မိန္႔ခြန္း ျပင္ဆင္မႈကိုေနာက္ဆံုးမိနစ္အထိ သတိလက္လြတ္မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ အကယ္၍ သင္ဂ႐ုမစိုက္ခဲ့ဘူးဆိုလွ်င္ ႏံုခ်ာေပါ့ပ်က္ၿပီး အသက္မဝင္ေသာ တင္ဆက္မႈမ်ိဳးျဖစ္ကာ သင့္ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြးႏွင့္ သံလိုက္ဓာတ္မ်ားဆံုး ႐ံႈးသြားႏိုင္သည္။
    သင္ေဟာေျပာမည့္ အခ်ိန္ ကာလ၊ နာရီအပိုင္းအျခားေပၚမူတည္ ၿပီး ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေန႔လယ္စာ သို႔မ ဟုတ္ နံနက္စာစားေသာက္ျပင္ဆင္ ထားသင့္သည္။ သည့္အတြက္အလြန္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားၿပီး ခမ္းနားထည္ ဝါေသာစားေသာက္စရာမ်ားကို အဝ အၿပဲမစားမိပါေစႏွင့္။ သည့္အတြက္ စြမ္းအင္ျပည့္ၿဖိဳးလန္းဆန္းရမည္ထက္ ဗိုက္ေလးၿပီး ငိုက္ျမည္းကာ ေလးတိ ေလးကန္ႏွင့္ လန္းဆန္းတက္ျြကမႈမ်ား ဆံုး႐ံႈးပါလိမ့္မည္။
ရႊင္ရႊင္လန္းလန္းတက္တက္ျြကျြက
    ေဟာေျပာမည့္သူအေနျဖင့္ ရႊင္ ရႊင္လန္းလန္း တက္တက္ျြကျြကေနဖို႔ လိုသည္။ စိတ္အားထက္သန္မႈက သံ လိုက္ဓာတ္ကဲ့သို႔ ပရိသတ္ကိုကူးစက္ သြားႏိုင္သည္။ ပိုမိုလူသားဆန္စြာ သဘာဝက်က်စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေဟာ ေျပာတင္ဆက္ရန္အသင့္ရွိေနရပါမည္။ သင္၏စိတ္အားထက္သန္မႈႏွင့္ သံ လိုက္ဓာတ္စြမ္းအားမ်ား ပရိသတ္ထံ ျပန္႔ႏွံ႔ကူးစက္သြားရန္လိုသည္။
    သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း၊ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ဝတ္စားဆင္ယင္ျခင္းျဖင့္ လူအမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို ပိုမိုရရွိေစပါမည္။ ထို႔အ တူ မိမိကိုယ္ကိုလည္း ယံုၾကည္မႈျပည့္ဝ စြာျဖင့္ ေျပာဆိုတင္ဆက္ႏိုင္ျခင္း ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈကိုမလႊဲမေသြရရွိ ေစမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
    သင္၏သြင္ျပင္သဏၭာန္က ေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္ပံုစံအျပည့္ အဝပံုေဖာ္ႏိုင္ပါက သင္၏ေဟာေျပာ မႈ၊ တင္ဆက္မႈသည္လည္း ေအာင္ျမင္ မႈပန္းတိုင္ဆီသို႔ ဧကန္မုခ်သယ္ ေဆာင္သြားမည္သာျဖစ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ကာလေဒသႏွင့္လိုက္ေလ်ာ ညီေထြစြာ၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ ေသာ ဝတ္စံုကိုေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ႏိုင္ ပါေစ။
သင့္အဝတ္အစားမ်ား
    သင့္အဝတ္အစားမ်ားသည္ ကာလေဒသအရေရာ၊ လုပ္ငန္းသ ေဘာသဘာဝအရပါ လက္ေတြ႕အ သံုးက်ၿပီး သက္ေသာင့္သက္သာရွိရပါ မည္။ သက္ေသာင့္သက္သာရွိမႈကပို ၍အေရးပါပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သင္၏လည္ပင္းတစ္ဝိုက္မွာ အသက္ ႐ွဴက်ပ္ေစမည့္ အဝတ္အစားမ်ိဳးကို မေရြးခ်ယ္မိပါေစႏွင့္။ အကယ္၍ သင္ ၏အက်ႌတစ္ထည္သည္ အလြန္လွပ၊ အလြန္လိုက္ဖက္၍သာ အဖိုးတန္အ မ်ိဳးအစားပင္ျဖစ္ပါေစ လည္ပင္းတစ္ ဝိုက္မွာက်ပ္တည္းေနလွ်င္ဝတ္ဆင္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။
    သင့္အေနျဖင့္ အဝတ္အစား ေၾကာင့္ ပရိသတ္ေရွ႕ေမွာက္မွာ ႐ိႈးတိုး ရွန္႔တန္႔ ျဖစ္တာမ်ိဳး၊ ရွက္ကိုးရွက္ကန္း ျဖစ္တာမ်ိဳး မႀကံဳရေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ျပင္ ဆင္ပါ။ သင့္ယံုၾကည္မႈကို တိုးပြားေစ ေသာ သင့္ေလ်ာ္ေသာအဝတ္အစား မ်ိဳးသာျဖစ္ပါေစ။ အက်ႌလက္ၾကယ္ သီးမွစ၍ အျပည့္တပ္ဆင္ဝတ္စားရ မည္ကို သတိထားရမည္ျဖစ္ၿပီး အ လြန္ေတာက္ေျပာင္ေသာအဝတ္အစား မ်ိဳးလည္းမျဖစ္ေစရပါ။
    သင့္အဝတ္အစားေရြးခ်ယ္မႈ ဆိုင္ရာ ေယဘုယ်အိုင္ဒီယာမွာသင္ ဝတ္စားသမွ်ေသာအဝတ္အစားသည္ သင့္ကို သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစ ဖို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ဆို၍လည္း သင့္ စိတ္ထဲရွိသည့္အတိုင္းလြတ္လြတ္လပ္ လပ္ဝတ္ခ်င္သလို ဂ်င္းေဘာင္းဘီႏွင့္ တီရွပ္ဆိုျပန္လွ်င္လည္း သင့္ေလ်ာ္ မည္မဟုတ္ပါ။
ကာလေဒသလိုက္၍
    သင္သည္ လူႀကီးလူေကာင္းပီသ စြာ ဝတ္စားဆင္ယင္ဖို႔လိုပါသည္။ ႏိုင္ငံေက်ာ္ အဆိုေတာ္ေတြလို၊ ဟစ္ ေဟာ့အဆိုေတာ္ေတြလို ကလက္ တက္တက္ အဝတ္အစားႏွင့္လည္း မ သင့္ေလ်ာ္ပါ။ အကယ္၍သင့္ေဘာင္း ဘီမွာ အိတ္ကပ္ေတြဗလပြႏွင့္႐ႈပ္ေထြး ေနလွ်င္လည္း ရယ္စရာျဖစ္ပါလိမ့္ မည္။ သင့္ကိုယ္ထည္ေပၚမွာ ကုတ္ အက်ႌပြပြႀကီးဝတ္ၿပီး ဖ႐ိုဖရဲ၊ အိတ္ကပ္ ထဲမွာလည္း ဘာမွန္းမသိသည့္တိုလီ မုတ္စေတြေဖာင္းကားၿပီး ဆံပင္က ဘုတ္သိုက္၊ မ်က္ႏွာကလည္း အဆီ ျပန္လို႔ဆိုလွ်င္သင့္ေလ်ာ္ပါမည္လား။
    သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ဖို႔ဆို သည္မွာ သည္လိုမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ သင္ မည္သို႔ခံစားရသလဲဆိုတာသာမက သင့္ကိုဘယ္လိုျမင္သလဲဆိုတာပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ သာမန္ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ိဳးဆိုလွ်င္ေတာ့ ဘာအေရး ႀကီးလဲ၊ သင္အဆင္ေျပသလိုဝတ္ဆင္ ၍ရပါသည္။ ကာလေဒသကိုလိုက္၍ အဝတ္အစားကိုေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ရပါ မည္။ အေၾကာင္းရွိ၍ စုေဝးေရာက္ရွိ လာေသာ ပရိသတ္လူပံုအလယ္မွာ သင့္ကိုမ်က္စိစပါေမြးစူးစရာအျဖစ္ မေတြ႕ျမင္ၾကပါေစႏွင့္။
    သင္ဘယ္လိုေနရာကိုသြားၿပီး ဘယ္လိုပရိသတ္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ဘယ္လိုေတြ႕ရမလဲဆိုသည့္အေပၚမွာ ဘယ္လိုအဝတ္အစားႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ မလဲဆိုသည္ကို သင့္ဘာသာဆံုးျဖတ္ ရေပမည္။ သင္၏ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္ပရိသတ္ စိတ္ သက္သာမႈရွိရန္ ခံစားေစရပါမည္။ သင္သည္ စင္ေပၚကလူ၊ မီးေရာင္ ေအာက္ကလူျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို မေမ့ေလ်ာ့သင့္ပါ။ ရွိရွိသမွ် ပရိသတ္ တို႔၏မ်က္လံုးမ်ားက သင့္အေပၚမွာ စုၿပံဳက်ေရာက္ေနပါသည္။ သင္သည္ မိုက္ခ႐ိုစကုပ္မွန္ေျပာင္းျဖင့္ၾကည့္သ လိုအၾကည့္ခံေနရပါသည္။ သင့္ေဖာ္ ျပမႈအေသးစိတ္ကို ပရိသတ္က သတိ ျပဳမိေနတတ္ပါသည္။

ေအာင္သစ္

Previous Next