03 Dec, 2018
ရာထူးတုိး လစာတုိးၾကပါေစ

လုပ္ငန္းအမ်ားစုက အခုလုိ နုိ၀င္ဘာ ဒီဇင္ဘာလေရာက္ရင္ Performance appraisal (performace evaluation,performace accessment )လုပ္ၾကပါျပီ။အမွတ္ေပးဇယားေတြပါတဲ့စာရြက္စာတမ္းေတြ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ေတြ၊အကဲျဖတ္မယ့္အခ်က္ေတြ အစရွိတာေတြကုိ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနအၾကီးအကဲေတြလက္ထဲ၊ ၀န္ထမ္းေတြလက္ထဲပုိ႕ျပီးၾကပါျပီ။ဒီဇင္ဘာလကုန္မွာ ရာထူးတုိးလစာတုိးစာရင္းထြက္နုိင္ဖုိ႕ တက္သုတ္ရုိက္ျပီး ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါျပီ။ ၀န္ထမ္းေတြကလည္း ရာထူးတုိး လစာတုိးေမွ်ာ္မွန္းေနၾကပါျပီ။ လုပ္သက္ရင့္၀န္ထမ္းေတြတင္ မကဘူး၊လုပ္သက္နု၀န္ထမ္းေတြလည္း ေမွ်ာ္လင့္ၾကတာပါ။ဒါေၾကာင့္ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ျဖစ္၊ သမားရုိးက်လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ျဖစ္ အမွားအယြင္းနည္းနုိင္သမွ်နည္းေအာင္၊ အဂတိလုိက္စားမွဳနည္းနုိင္သမွ်နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ၾကဖုိ႕ အကူအညီအေထာက္အပံ့ရပါေစဆုိေသာ စိတ္ျဖင့္ ေရးသားတင္ျပပါတယ္။

အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးဖုိ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြရွိထားျပီးျပီဟု ထင္ပါတယ္။သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားဆုိရာမွာလည္း အလုပ္ခန္႕ထားစဥ္က အင္တာဗ်ဴးခန္းထဲတြင္ ကုိင္စြဲအသံုးျပဳခဲ့ေသာ အလုပ္အကုိင္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ ဆုိလုိတာမဟုတ္ပဲ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ယခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း အေလးထားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရမယ့္ အလုပ္တာ၀န္ ၄-၅ခ်က္ေလာက္ကုိ ေျပာတာပါ။ ႏွစ္စဥ္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ စီးပြားေရးေလာကရဲ႕ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊လုပ္ငန္းအတြင္းအေျပာင္းအလဲမ်ားနဲ႕ခ်ိန္ညွိျပီး သတ္မွတ္ေပးရတာပါ။အဲဒီ ၄-၅ခ်က္ေလာက္ဆုိေပမယ့္ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ျခံဳငံုမိေအာင္ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

အင္တာဗ်ဴးခန္းမထဲမွာ ကုိင္စြဲျပီး အလုပ္လာေလွ်ာက္သူကုိလုပ္နုိင္မလုပ္နုိင္ လုပ္တတ္မလုပ္တတ္ ေမးျမန္းခဲ့တဲ့ အလုပ္တာ၀န္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားဟာ မ်ားျပားလြန္းပါတယ္။၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ တာ၀န္ျငင္းဆန္ျခင္းမျပဳနုိင္ေလာက္ေအာင္အထိ ေရးသားေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္နုိင္သည္ျဖစ္ေစ မေဆာင္ရြက္နုိင္သည္ျဖစ္ေစ ကၽြန္ေတာ္ ကၽြန္မ အလုပ္တာ၀န္မဟုတ္ပါဘူးလုိ႕ ျငင္းဆန္မရေအာင္ ထည့္သြင္းထားတတ္ၾကလုိ႕ မွ်တမွဳမရွိသလုိ သဘာ၀လည္းမက်ပါဘူး။ ဒီ အလုပ္အကုိင္ေဖာ္ျပခ်က္ဟာ ေယဘုယ်မွန္ခ်င္မွန္နုိင္ေပမယ့္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ဦးစားေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႕အတြက္ေတာ့ လုပ္ငန္းရဲ႕ အေနအထားကုိၾကည့္ျပီး ႏွစ္စဥ္သီးျခားေရြးခ်ယ္ေပးရပါတယ္။မူလ အလုပ္အကုိင္ေဖာ္ျပခ်က္ထဲက အခ်က္ေတြျဖစ္နုိင္သလုိ နွီးႏြယ္တဲ့အခ်က္ေတြလည္းျဖစ္နုိင္ပါတယ္။စီးပြားႏွစ္ တစ္ႏွစ္နဲ႕တစ္ႏွစ္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ေျပာင္းလဲေနနုိင္ပါတယ္။အဲသလုိ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားတာေတြကုိပဲ ဘယ္အခ်က္ကုိ ပုိျပီး အာရံုစုိက္၊ဘယ္အခ်က္ကေတာ့ ဘယ္ေလာက္အထိအေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္ရင္ရျပီ စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ကုိယ့္လုပ္ငန္းအတြက္ ကုိယ္တာ၀န္ေပးခ်င္တာေပးျပီးရံုနဲ႕ မလံုေလာက္ေသးပါဘူး။ ၀န္ထမ္းအတြက္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါေသးတယ္။ဒီႏွစ္အတြင္း ဘယ္စာအုပ္ေတြဖတ္ပါ။ ဘယ္သင္တန္းေတြတက္ပါ၊ဘယ္ေဟာေျပာပြဲေတြတက္ပါ စသည္ျဖင့္ career development အတြက္ အခ်က္ေတြ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ေပးရပါေသးတယ္။၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ၾကတာရွိသလုိ ၀န္ထမ္းေတြကုိယ္တုိင္ကုိပဲ တာ၀န္ေပးတာမ်ဳိးရွိပါတယ္။ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ညွိႏွဳိင္းျပီး ေဆာင္ရြက္ၾကာတာအေကာင္းဆံုးပါ။အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြ႕ ၀င္ေငြေကာင္းတဲ့အျပင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားျပားျပီး ၀န္ထမ္းေရးရာကုိ အာရံုစိုက္တဲ့အတြက္ ေလ့က်င့္သင္ယူမွဳအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အမ်ားစုကုိ အဖြဲ႕အစည္းကပဲ တာ၀န္အျပည့္ယူတတ္ၾကပါတယ္။

ၾကီးၾကပ္သူနဲ႕ လက္ေအာင္၀န္ထမ္းတုိ႕ အျပန္အလွန္သေဘာတူထားတဲ့ အလုပ္တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိလည္းေျပာျပီးျပီ။ဘာကုိ ဘယ္ေလာက္လုပ္ရမယ္ဆုိတာလဲ ေျပာျပီးျပီ။ဘယ္လုိအေနအထားနဲ႕ လုပ္ရမယ့္ဆုိတာလဲေျပာျပီးျပီ၊ထားရွိရမယ့္စိတ္ဓါတ္ ခံယူခ်က္ ေခါင္းေဆာင္မွဳစြမ္းရည္ စတာေတြကုိလည္း သိရွိနားလည္ေနၾကျပီ ။ ဒါဆုိလံုေလာက္ျပီလား။မလံုေလာက္ေသးပါဘူး။ တာ၀န္ေပးေစခုိင္းနုိင္ဖုိ႕ အလုပ္စတင္၀င္ေရာက္ကတည္းက အေသအခ်ာ ေမးျမန္းစိစစ္ထားေပမယ့္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ အဆင္မေျပ အံမ၀င္ဂြင္မက်တာေတြ ရွိနုိင္ပါေသးတယ္။ အင္တာဗ်ဴးကာလ နာရီတုိအတြင္းမွာ အေကာင္းဆံုးအကဲျဖတ္နုိင္ဖုိ႕ မလြယ္ပါဘူး။ျဖစ္နုိင္မယ္ / သင့္ေတာ္မယ္ထင္လုိ႕ ေရြးခ်ယ္လုိက္ရေပမယ့္ ထပ္ဆင့္ မြမ္းမံ၊သင္ၾကားျပသေပးရမယ့္ အေနအထားေတြရွိတတ္ပါတယ္။ Coaching, Mentoring,Demonstrating ,Counselling အစရွိတာေတြ လုပ္ေပးရပါေသးတယ္။ၾကီးၾကပ္သူေတြဟာ မိမိ၀န္ထမ္းကုိ မင္းဒါလုပ္၊ဒါေတြကုိ မလုပ္နဲ႕ဆုိျပီး သမံကာလွ်ံကာေျပာျပီး တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးျပစ္ထားလုိ႕မရပါဘူး။ အဆက္မျပတ္အကဲခတ္ေနရျပီး လုိအပ္တာပံ့ပုိးေပးေန ရပါတယ္။ လမ္းေၾကာင္းတည့္ေပးေနရပါတယ္။ သင္ျပေပးေနရပါတယ္။ ဒါမွ လုိအပ္တဲ့ ပန္းတုိင္(Business goals)ကုိ ေရာက္မွာပါ။ တစ္ေယာက္ခ်င္းေအာင္ျမင္မွ တစ္စုေအာင္ျမင္မွာပါ၊တစ္စုခ်င္းေအာင္ျမင္မွ တစ္ဌာနေအာင္ျမင္မွာပါ။တစ္ဌာနခ်င္းေအာင္ျမင္မွ လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးေအာင္ျမင္မွာပါ။ဒါကုိ လူတုိင္းနီးပါးသိရွိထားၾကေပမယ့္ အလုပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကတဲ့အခါ ဒီအခ်က္ကုိ ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကပါတယ္။

လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ေတြလည္း ေျပာျပီးျပီ။လုပ္ရမယ့္ အတုိင္းအတာပမာဏကုိလည္းေျပာျပီးျပီ။လုပ္ပံုလုပ္နည္းကုိလည္း ေျပာျပီးျပီ၊ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးနဲ႕ပတ္သက္ျပီးေတာ့လည္း လုပ္ငန္းအတြင္း လုပ္ကုိင္ရင္းသင္လုိက္၊ျပင္ပသင္တန္းဌာနေတြမွာ ပုိ႕ျပီးသင္လုိက္၊ ကၽြမ္းက်င္သူ သင္တန္းဆရာကုိေခၚျပီးသင္လုိက္ စသည္ျဖင့္ သင္ၾကားျပသမွဳေတြ ေလ့က်င့္မွဳေတြလည္း လုပ္ျပီးျပီ။ ဒါဆုိလုံေလာက္ျပီလား။အခုလုိႏွစ္ကုန္ရင္ ၀န္ထမ္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အကဲျဖတ္လုိ႕ရျပီလား။ နည္းနည္းေလးလုိပါေသးတယ္။စိတ္ပါလက္ပါနဲ႕ ေစတနာထားျပီးလုပ္ၾကဖုိ႕လုိပါတယ္။မိမိတာ၀န္မိမိေက်ပြန္ရံုနဲ႕ မျပီးပါ။အျခားသူမ်ားရဲ႕လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ပံ့ပုိးနုိင္ဖုိ႕လုိပါေသးတယ္။အထူးသျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မွဳစြမ္းရည္ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓါတ္ျမင့္မားျခင္းဟာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ႕ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာျဖစ္ျဖစ္ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာျဖစ္ျဖစ္ ရာထူးတာ၀န္အလုိက္ ထားရွိရမယ့္ ပုိင္ဆုိင္ရမည့္ ေခါင္းေဆာင္မွဳစြမ္းရည္ အဆင့္ မတူပါဘူး။ရာထူးျမင့္မားေလေလ ေခါင္းေဆာင္မွဳစြမ္းရည္ ျမင့္မားရေလေလပါပဲ။၀န္ထမ္းေတြဟာ မိမိပုိင္ဆုိင္ထားရမယ့္ ေခါင္းေဆာင္မွဳစြမ္းရည္ေတြကုိ သိရွိထားဖုိ႕ အဖြဲ႕အစည္းကတရား၀င္ အသိေပးေၾကျငာေပးထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ထိန္းေက်ာင္းလာခဲ့တယ္။လိုအပ္ခ်က္ရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကုိလည္း ေဖးေဖးမမ သင္သင္ျပျပနဲ႕ တြဲေခၚလာခဲ့တယ္။အျပင္းခ်ီတက္ခဲ့ၾကတယ္။ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ေအာင္ျမင္ၾကတယ္။ဒီလုိနဲ႕ အကဲစြမ္းေဆာင္မွဳကုိ အကဲျဖတ္ခ်ိန္ေရာက္လာပါျပီ။လူသားေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး အကဲျဖတ္ၾကရာမွာ အဂတိလုိက္စားတာမ်ဳိးေတြရွိတတ္ပါတယ္။ရွိလည္းရွိေနၾကပါတယ္။ဒါေပမယ့္ လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး မျဖစ္ရေလေအာင္ ေရွာင္ရွားရမွာပါ။

အကဲျဖတ္တဲ့ေနရာမွာ သတိထားရမယ့္အခ်က္ေလးေတြ အမွားအယြင္းျဖစ္နုိင္တာေလးေတြ ေျပာပါဦးမယ္။

  • အလုပ္တာ၀န္ေသေသခ်ာခ်ာ သတ္မွတ္မေပးပဲ  အကဲျဖတ္မိတတ္ၾကပါတယ္။
  • အလုပ္တာ၀န္ေတြေတာ့ ေပးထားျပီး သင္ၾကားျပသမွဳ မရွိပဲ ေအာင္ျမင္ျပီးေျမာက္မွဳကုိ အကဲျဖတ္မိတတ္ၾကပါတယ္။
  • တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး အေလလုိက္ေနတဲ့၀န္ထမ္းကုိ အကဲျဖတ္ကာနီးကာလအတြင္းက ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေကာင္းမ်ားကုိသာ ၾကည့္ျပီး အကဲျဖတ္မိတတ္ၾကပါတယ္။
  • တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး အေကာင္းဆံုးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေပမယ့္ အကဲျဖတ္ကာနီးကာလအတြင္းေျခေခ်ာ္ လက္ေခ်ာ္ျဖစ္သြားတဲ့ ၀န္ထမ္းကို မွားယြင္းအမွတ္ေပးမိတတ္ၾကပါတယ္။
  • ငါကုိယ္တုိင္ခန္႕ထားတဲ့၀န္ထမ္း၊သူ႕ကုိ ညံ့လုိ႕ အကဲျဖတ္လုိက္ရင္ ငါပါညံ့သြားမွာစုိးရလုိ႕ ငါ့ကုိလည္း လူညံ့လုိ႕ ထင္သြားၾကမွာစုိးလုိ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းတယ္လုိ႕ ေျပာင္းလဲ အကဲျဖတ္လုိက္မိတာမ်ဳိး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
  • ငါနဲ႕ အၾကိဳက္ခ်င္းတူ၊စိတ္သေဘာထားခ်င္းလဲတူ၊၀ါသနာလည္းတူ၊အေတြးအေခၚလဲတူတဲ့လူမုိ႕ လူေကာင္းလူေတာ္ဆုိျပီး မွားယြင္း အကဲျဖတ္မိတတ္ၾကပါတယ္။အမွတ္ပုိေပးမိတတ္ၾကပါတယ္။
  • ထုိ႕အတူဆန္႕က်င္ဖက္အျဖစ္ ငါနဲ႕ဘယ္အရာမွ ညွိလုိ႕မရတဲ့၀န္ထမ္းပဲဆုိျပီး အမွတ္ေလ်ာ့ေပးတာမ်ဳိး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
  • ဘာတာ၀န္မွ မယ္မယ္ရရမရွိ၊ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္မရွိေသာ္လည္း အလုိလုိေနရင္း အထင္ၾကီးေလးစားရသူမုိ႕ အမွတ္ေတြပုိေပးမိတာမ်ဳိး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
  • သူ႕လူ ကုိယ့္လူ မခြဲျခား၊သုိ႕ေသာ္ ဘာလာလာ အလယ္အလတ္တန္းစား အမွတ္ေပးနည္းကုိ က်င့္သံုးမိတာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ဇာတ္ရွဳပ္ထဲ မ၀င္ခ်င္တဲ့အကဲျဖတ္သမားလူမ်ဳိးေတြေပ့ါ။
  • ရာထူးတုိး လစာတုိးေပးလုိက္ရင္ ငါ့လူျဖစ္လာမွာပဲဆုိတဲ့ အေတြးနဲ႕ အမွတ္ပိုေပးမိလုိက္တာမ်ဳိးျဖစ္တတ္ပါတယ္။

အကဲျဖတ္သူေတြဟာ သမာသမတ္ရွိရပါ့မယ္။ဘက္လုိက္တာမ်ဳိး အျမင္ေ၀၀ါးတာမ်ဳိးမျဖစ္ရပါဘူး။စိတ္ခံစားခ်က္ကုိ ဦးစားေပးလြန္းတာမ်ဳိးလည္း မျဖစ္သင့္ပါဘူး။လူသားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အတၱအနည္းငယ္ရွိတတ္တာမ်ဳိးကုိ လက္ခံေပမယ့္ မမွ်တတာမ်ဳိးကုိ လက္မခံသင့္ပါ။ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကုိ ဦးစားေပးတာမဟုတ္ပဲ လုပ္ငန္းေရရွည္ရပ္တည္ေရးအတြက္သာ စဥ္းစားတတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္မ်ဳိး ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းရွင္သန္ရပ္တည္ေရးအတြက္ ၀န္ထမ္းေတြဟာ အဓိကေသာ့ခ်က္ဆုိတာ နားလည္ထားၾကမွာပါ။၀န္ထမ္းေတြဟာ Equity မွ်တမွဳကုိ လုိလားၾကပါတယ္။စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူတုိ႕ရဲ႕ မွ်တတဲ့ ဆံုးျဖတ္မွဳကုိ လုိခ်င္ၾကပါတယ္။မိမိဂုဏ္သိကၡာ လုပ္ငန္းဂုဏ္သိကၡာကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး အမွားအမွန္ကုိ ဆံုးျဖတ္ၾကေစခ်င္ပါတယ္။

ၾကီးၾကပ္သူမ်ား အေႏွာင္အဖြဲ႕ကင္းကင္းနဲ႕ အကဲျဖတ္ေပးနုိင္ၾကပါေစ။၀န္ထမ္းမ်ားမွလည္း အရွိတရား အမွန္တရားကုိ လက္ခံနုိင္ၾကပါေစ။

မင္းနုိင္(ေရႊဘုိ)

 

Previous Next