04 Dec, 2018
ေလာ္လည္ဆန္းျပားမဝတ္စားႏွင့္

လူထုၾကားမွာစကားေျပာျခင္း-၅၁
    သင့္အေနႏွင့္လူနည္းစု ေဟာ ေျပာပြဲသို႔မဟုတ္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲ သို႔မ ဟုတ္ လူမႈေရးေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားတြင္ ေပါ့ ေပါ့ပါးပါးထသြားထလာဝတ္စံုမ်ားကို ဝတ္ဆင္ႏိုင္သည္။ 
    အကယ္၍သင္သည္ အမ်ိဳးသမီး ေဟာေျပာသူတစ္ဦးျဖစ္ပါက လွလွပပ ေတာက္ေတာက္ေျပာင္ေျပာင္၊ ေၾကာင္ေၾကာင္က်ားက်ား၊ ေကာ့ ေကာ့ပ်ံပ်ံအလန္းစားေတြကိုေရွာင္ၿပီး ျမန္မာဆန္ဆန္၊ ဣေႁႏၵရရဝတ္ဆင္ သင့္ပါသည္။ သင့္အဖို႔အဝတ္အစား မ်ားမ်ားစားမလိုပါ။ အလန္းစားေတြ၊ ေခတ္မီဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းေတြႏွင့္ျပစားဖို႔ မလိုပါ။ ႐ိုး႐ိုးယဥ္ယဥ္ကေလးျဖင့္ က်က္သေရရွိရွိ ပရိသတ္အျမင္မွာ ေအးျမတည္ၿငိမ္ေစသည့္ဝတ္စံုမ်ိဳးျဖစ္သင့္သည္။
    ထို႔အတူ လက္ဝတ္လက္စားေတြ စိန္ေရႊရတနာေတြကိုလည္း အလြန္အ ကြ်ံၫႊတ္ေနေအာင္ဝတ္ဖို႔မလိုပါ။ မိတ္ ကပ္ေတြထူပိန္းေနေအာင္လည္း မလိမ္းက်ံသင့္ပါ။ မိတ္ကပ္ျဖစ္ေစ၊ သနပ္ခါးျဖစ္ေစ၊ လက္ဝတ္လက္စား ျဖစ္ေစခပ္ပါးပါးအသံုးျပဳသင့္ပါသည္။  
    အကယ္၍သင္သည္မ်က္မွန္ တပ္ဆင္သူျဖစ္ပါက ရွင္းလင္းျပတ္ သားစြာျမင္ႏိုင္ဖို႔ႏွင့္ စတိုင္က်ဖို႔ သင့္ မ်က္ႏွာက်ႏွင့္လိုက္ဖက္ရန္လိုပါသည္။
လက္ဝတ္ရတနာ
    သင္ဝတ္ဆင္မည့္ လက္ဝတ္ ရတနာမ်ားသည္ သင္ဝတ္မည့္အဝတ္ အစားႏွင့္သဟဇာတျဖစ္ပါေစ။ သတိ ျပဳရမည္မွာ သင္သည္အလင္းေရာင္ ေတြႏွင့္ေတာက္ပသည့္ေနရာ၊ အခန္း  သို႔မဟုတ္ စင္ျမင့္ထက္မွာရပ္ေနျခင္း သာျဖစ္သည္။ သင္၏ေတာက္ ေတာက္ေျပာင္ေျပာင္ဝတ္စားဆင္ယင္ မႈေၾကာင့္ ေရာင္ျပန္မ်ားထြက္ၿပီး ပရိ သတ္အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ပါေစႏွင့္။
    သင္၏ဝတ္စားဆင္ယင္မႈအား လံုးတို႔သည္ သင့္အရည္အေသြးပံုရိပ္ ကို အားျဖည့္ေထာက္ကူမႈျပဳမႈသာျဖစ္ ပါေစ။ ေႏွာင့္ယွက္မႈမျဖစ္ပါေစႏွင့္။ သင့္ဖိနပ္ကိုေျပာင္ေအာင္တိုက္ထား ပါ။ ေတာက္ေျပာင္ေနေသာသင့္ဖိနပ္ ကိုျမင္ရျခင္းျဖင့္လည္းယံုၾကည္မႈကို ပိုမိုရရွိေစႏိုင္ပါသည္။
    အဝတ္အစားမ်ားမွလြဲ၍ သင့္ ခႏၶာေဗဒဘာသာစကားသည္ အလြန္ အေရးပါေသာအက်ိဳးဆက္ပင္ျဖစ္ပါ သည္။ ေႏြးေထြးေသာအၿပံဳးတစ္ခု သည္ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈကိုခ်က္ခ်င္း လက္ငင္းရရွိေစပါသည္။ ဤသည္က သင့္ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကိုျဖည့္စြက္ ပံုေဖာ္ေပးပါသည္။ သို႔မွသာနား ေထာင္သူတို႔၏ႏွလံုးသားကို စည္းဝါး နရီမွန္ကန္စြာသင္႐ုတ္ခ်ည္းတီးခတ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အၿပံဳးသည္ ကူးစက္လြယ္သည္
    ဤသို႔ျဖင့္ပရိသတ္က သင့္ကို ေႏြးေထြးႀကိဳဆိုမႈျဖစ္ေပၚလာေစပါ မည္။ ထိုအၿပံဳးက လြန္စြာကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ လြယ္သည္ကို သင့္မေမ့ပါႏွင့္။ သူတို႔ ကို အၿပံဳးတစ္ခုေပးပါ။ တံု႔လွယ္
ေမတၲာအားျဖင့္ သင့္ထံအၿပံဳးေတြ အမ်ားႀကီးျပန္လာပါလိမ့္မည္။ သူတို႔ ႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီေသာေပါင္းစပ္မႈကို ဖန္တီးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
    သင့္ပရိသတ္အေပၚသင္က စိတ္ ဝင္စားမႈအမ်ားႀကီးျပခဲ့ပါက ပရိသတ္ ကလည္းအတံု႔အလွယ္အားျဖင့္အမူ အရာျပသလာလိမ့္မည္။ သူတို႔အေန ျဖင့္ သင္ၿဖံဳေနသည္။ ပ်ာေလာင္ခတ္ ေနသည္ကို ေတြ႕လွ်င္မူ သင့္အေပၚ ယံုၾကည္မႈပ်က္ျပားေစပါလိမ့္မည္။ 
    အကယ္၍သင္က သူတို႔အေပၚ ပမာမခန္႔၊ မေလးမစားယဥ္ေက်းမႈ ကင္းမဲ့စြာ ခပ္႐ိုင္း႐ိုင္းဆက္ဆံမိပါက အလားတူတံု႔ျပန္မႈမ်ိဳးသာခံရတတ္ၿပီး ကိုယ့္ဂုဏ္ကိုယ္ေဖာ္မသူေတာ္လုပ္ပါက လည္း ဆိုးရြားေသာတံု႔ျပန္မႈသာခံရ ႏိုင္ပါသည္။ အျြကားလြန္ပါက သင့္ စကားကိုေလးခြက္တစ္ခြက္တင္ဖို႔ ျဖစ္ သြားၿပီး အထင္ေသးခံရတတ္ပါသည္။
ေၾကာ့ေၾကာ့ေမာ့ေမာ့
    ခႏၶာေဗဒဘာသာစကားတြင္ ကိုယ္ဟန္ေၾကာ့ေမာ့မႈကလည္း တစ္ ပန္းသာခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သင့္သ ေဘာသင့္သဘာဝအတိုင္း သင့္ပင္ကို ေနၿမဲတိုင္းရပ္တည္ေနထိုင္ပါ။ ၿဖံဳေန သည့္ကိုယ္ေနဟန္မေပၚပါေစႏွင့္။ မတက္ျြကမႈႏွင့္စိတ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ ထင္ျမင္ခ်က္ေဖာ္ျပႏိုင္ပါေစ။
    သင္စင္ျမင့္ေပၚမွေန၍ ပရိ သတ္ကိုေဟာေျပာၿပီဆိုပါစို႔။ သင့္မိန္႔ ခြန္းကိုစလွ်င္စျခင္း ေဆာက္ႏွင့္ထြင္း ဆိုသလိုမျဖစ္ပါေစႏွင့္။ အေပ်ာ္တမ္း သမားမ်ားအေနျဖင့္ ဤသို႔မွားယြင္း  ေသာခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္တတ္ ၾကသည္။ အသက္ျပင္းျပင္း႐ွဴ႐ိႈက္ၿပီး သင့္ပရိသတ္အသိုင္းအဝိုင္းကိုေသခ်ာ ၾကည့္လိုက္ပါ။ အကယ္၍သင့္မ်က္ ေမွာက္တြင္ မၿငိမ္သက္မႈမ်ား၊ ဆူညံ သံမ်ား၊ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားျဖစ္ေနလွ်င္၊ ရွိေနေသးလွ်င္ အရာရာအထိုင္က် သြားၿပီး ၿငိမ္သက္သြားသည့္တိုင္ခဏ ေစာင့္လိုက္ပါဦး။
    အကယ္၍သင့္လက္မ်ားကို မည္ သို႔ထားရမွန္းမသိျဖစ္ေနလွ်င္ သင့္နံ ေဘးမွာပင္ မူလအေနအထားအတိုင္း ထားလိုက္ပါ။ သင္ၿဖံဳေနသည္ကို ဂနာ မၿငိမ္ျဖစ္ေနသည့္သင့္လက္ေတြက မေဖာ္ျပမိပါေစႏွင့္။ ပရိသတ္က သင့္ အေပၚ အကဲခတ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ သင့္ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ သင့္ကိုယ္ဟန္  အမူအရာစသည္တို႔ကို ေလ့လာေနပါ ၿပီ။ ပရိသတ္သတိအထားမိဆံုးမွာ သင့္လက္ေတြပင္ျဖစ္သည္။ သင့္ လက္ေတြကို သင့္နံေဘးမွာအလိုက္ သင့္ထားရွိျခင္းျဖင့္ ေဟာေျပာရာမွာ ကိုယ္ဟန္အမူအရာေျပာင္းလဲမႈတိုင္း ကို ဟန္ခ်က္ညီေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔မ ဟုတ္ဘဲ သင့္လက္ေတြအေပၚအာ႐ံု ေရာက္ေနဦးမည္ဆိုပါက သင့္လက္ ေတြကို အိတ္ကပ္ထဲထည့္ထားမွသာ လွ်င္သက္ေသာင့္သက္သာရွိမည္ဆို ပါကလည္း မေျပာလိုေတာ့ပါ။ လုပ္ သာလုပ္ပါေတာ့ဟုေျပာခ်င္သည္။
    ဤသို႔ဤႏွယ္သင့္လက္ေတြကို အိတ္ကပ္ထဲထည့္ထားျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္ဟန္အမူအရာလိုအပ္သလို မလုပ္ႏိုင္သလို ပရိသတ္အာ႐ံုစိုက္မႈ ရေရးအတြက္လည္း အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ သတိထား ရမည္မွာ သင့္လက္မ်ားျဖင့္ေျခဟန္ လက္ဟန္ကိုယ္အမူအရာလုပ္တိုင္း ပင္ကိုေစ့ေဆာ္မႈအရအလိုအေလ်ာက္ သာျဖစ္ရပါမည္။ သဘာဝအ ေလ်ာက္ရယ္သံေတြပြင့္ထြက္လာသလို ပင္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ဟန္အမူအရာမ်ား သည္ သင့္ခံစားခ်က္ကိုအျပင္သို႔ ေဖာ္ ျပမႈနည္းနာတစ္ခုျဖစ္ရပါမည္။ ထို႔အ ျပင္ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္ရပါမည္။ သင္ဘယ္ လိုလုပ္သင့္သည္ဆိုသည္ကို ဘယ္သူ မွမေျပာႏိုင္ပါ။ သင္လုပ္သင့္သည့္ အခ်ိန္မွာ သင့္ပခံုးေတြ၊ သင့္လက္ ေတြ၊ သင့္ဦးေခါင္း၊ သင့္မ်က္လံုးေတြ က လႈပ္ရွားရမည္သာျဖစ္သည္။
    ပင္ကိုဟန္ရွိျခင္းျဖင့္ သဘာဝ အေလ်ာက္ျဖစ္ျခင္းအားျဖင့္တစ္ခါ လာလည္းမဲျပာပုဆိုးမျဖစ္ေစဘဲ သင့္ ကိုယ္ပိုင္ထူးျခားခ်က္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ ကိုျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။ သင္၏ ေဟာေျပာမႈ၊ သင့္စကားတစ္ခြန္း၊ သင့္ ဝါက်ႏွင့္သင္၏ ကိုယ္ဟန္အမူအရာ သည္ မျမန္လြန္း၊ မေႏွးလြန္းဘဲ အခ်ိန္ ကိုက္ ဟန္ခ်က္ညီညီကြက္တိျဖစ္ရပါ မည္။ သင္အသားေပး၊ အေလးထား သည့္အရာကိုပံုပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္မသြားေစဘဲ သင့္မူလရည္မွန္းခ်က္ဆီ တြန္း အားေပးမႈသာျဖစ္ရပါမည္။
    သင့္ေဟာေျပာမႈႏွင့္အတူ သင့္ကိုယ္ဟန္အမူအရာမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ စတိုင္မ်ားကို သင့္အိမ္မွာေနရင္းေလ့က်င့္ႏိုင္ပါသည္။ ေလ့က်င့္ရပါမည္။ သင့္လႈပ္ရွားမႈေတြကေခ်ာေမြ႕ေျပျပစ္ေနေစၿပီး ပရိသတ္စိတ္အေႏွာင့္အ ယွက္မျဖစ္ေအာင္၊ အာ႐ံုပ်က္ေအာင္ မလုပ္မိေစပါေစႏွင့္။ စိတ္လိုက္မာန္ပါအမူအရာမ်ားႏွင့္အတူ သင့္ေဟာ ေျပာမႈကို ပိုမိုေလးနက္ေစရပါမည္။

ေအာင္သစ္

Previous Next