11 Feb, 2019
အလုပ္ထြက္ႏႈန္းကိုေလ်ာ့ခ်ဖို႔နည္းလမ္းမ်ား

အလုပ္ထြက္ႏႈန္းမ်ားရတဲ့လုပ္ငန္းခြင္သေဘာသဘာဝနဲ႔ေျဖရွင္းလို႔ရႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးတင္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ Michael Armstrong (Human Resource Management – Strategy and Action, Kogan Page, 1995, p.150) မွာေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ေအာက္ေဖာ္ျပပါဝန္ထမ္းေရးရာကိစၥရပ္ေတြမွာစိတ္ႏွစ္ႁမွဳပ္ႏိုင္မႈေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊စိတ္ေက်နပ္မႈပေပ်ာက္ျခင္းေတြအမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

လစာခံစားခြင့္

အႀကီးအကဲ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ၊မူဝါဒအရႏွင့္စနစ္အရအမ်ားႏွင့္တန္းတူရည္တူမွ်မွ်တတခံစားခြင့္မရတဲ့အခါမွာျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါတယ္။

အလုပ္သေဘာသဘာဝ

အလုပ္ရဲ႕သေဘာအဘာဝကိုကလူအမ်ားၾကားမွာေဖာ္ျပဖို႔အတြက္မတင့္တယ္ျခင္းေၾကာင့္အလုပ္ကိုစိတ္ေက်နပ္မႈေလ်ာ့နည္းလာတတ္ပါတယ္။ေနာက္ၿပီးအလုပ္ရဲ႕အႏွစ္သာရမွာကိုကကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိုေပါင္းစပ္အသံုးခ်ရန္မလိုအပ္ျခင္း၊အဓိကအလုပ္ႏွင့္အားစိုက္ထုတ္ရမႈမယ္မယ္ရရမရွိျခင္း၊လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မရွိျခင္း၊တုန္႔ျပန္သက္ေရာက္မႈမရွိျခင္းစသည့္တန္ျပန္ခ်ီးေႁမွာက္အသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္သေဘာသဘာဝမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္းဝန္ထမ္းတို႔ကအလုပ္ကိုၿငီးေငြ႕စိတ္ပ်က္လာႏိုင္ပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

ဝန္ထမ္းေတြကိုေပးအပ္ထားတဲ့တာဝန္ေတြဟာမရွင္းမလင္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္၊သူတို႔ေတြရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုတိ္ုင္းတာမယ့္စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကိုတိတိပပမသိရွိရတာေၾကာင့္၊သူတို႔ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုေကာင္း၏ဆိုး၏အသိအမွတ္ျပဳေပးမႈမရွိတာေၾကာင့္၊ဒါမွမဟုတ္လည္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကိုတိုင္းတာတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြဟာမွ်တမႈမရွိဘူးလို႔ယူဆၾကတာေၾကာင့္အလုပ္ကိုစိတ္ပါဝင္စားမႈေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္ပါတယ္။

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း

ဝန္ထမ္းေတြတိုးတက္ဖို႔အတြက္ဆီေလ်ာ္တဲ့ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းေတြမရွိေတာ့တဲ့အခါအလႈပ္ထြက္ႏႈန္းျမင့္မားလာတတ္ပါတယ္။အလုပ္ခြင္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုျပည့္မွီဖို႔အတြက္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းေတြကလံုေလာက္မႈမရွိဘူးလို႔ထင္ျမင္ယူဆတဲ့အခါမွာလည္းအလုပ္ကႏႈတ္ထြက္တတ္ၾကပါတယ္။အလုပ္ဝင္စဝန္ထမ္းအသစ္ေတြမွာလည္းလံုေလာက္တဲ့သင္ၾကားျပသေပးမႈေတြမရတဲ့အခါမွာ induction crisis လို႔ေခၚတဲ့လုပ္ငန္းခြင္အသစ္မွာေတြ႕ရတဲ့အခက္အခဲအၾကပ္အတည္းေတြကိုအသားမက်ႏိုင္မေက်ာ္လႊားႏိုင္တဲ့ဖိစီးမႈေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ကာလက္ေႁမွာက္အ႐ံႈးေပးရတာမ်ိဳးေတြၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။

အလုပ္အကိုင္တက္လမ္း

လက္ရွိအလုပ္မွာတက္လမ္းမရွိေသာေၾကာင့္စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ရျခင္းကအလုပ္မွႏႈတ္ထြက္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားထဲမွအဓိကအေၾကာင္းအရင္းျဖစ္တတ္ပါတယ္။ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းကိုအဖြဲ႕အစည္းအေျခအေနအရတခါတရံေရွာင္လႊဲၸ၍မရတတ္ေခ်။အခ်ိဳ႕ေသာဝန္ထမ္းမ်ားကေတာ့အဖြဲ႕အစည္းဘက္ကမိမိ၏အနာဂါတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးလမ္းၫႊန္ေပးမႈမ်ားမရရွိေတာ့တဲ့အခါမိမိရဲ႕ပညာနဲ႔ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတိုးတက္လာေစဖို႔အဖြဲ႕အစည္းအသစ္ကိုရွာေဖြလာတတ္ၾကပါတယ္။ထိုသို႔မျဖစ္ေစရန္အဖြဲ႕အစည္းကဝန္ထမ္းရဲ႕အနာဂါတ္တိုးတက္လမ္းမ်ားကိုအလ်င္းသင့္သလိုေဆြးေႏြးျခင္းေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။

စိတ္ႏွစ္ႁမွဳပ္ကာေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဝန္ထမ္းကိုယ္တိုင္ကအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕စံႏႈန္းနဲ႔တန္ဖိုးေတြအေပၚႏွစ္ႏွစ္ကာကာသက္ဝင္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္အလုပ္ထြက္ႏႈန္းတိုးရတာမ်ိဳးလည္းျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။

စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ႀကီးၾကပ္မႈပံုစံ

Marcus Buckingham ( First, Break all the Rules, Warner Business Books, 2001) အရဝန္ထမ္းေတြအလုပ္ထြက္တာကအဖြဲ႕အစည္းကိုမႏွစ္ၿမိဳ႕လို႔ဆိုတာထက္မိမိရဲ႕အထက္အရာရွိနဲ႕အဆင္မေျပလို႔ဆိုရင္ပိုမွန္ပါတယ္။ဝန္ထမ္းေတြအလုပ္ထြက္တယ္ဆိုတာကေယဘုယ်ေျပာရရင္စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံကိုမႏွစ္ၿမိဳ႕တာ၊အတြင္းက်က်ဆိုရရင္ေတာ့မိမိကိုတိုက္႐ိုက္ႀကီးၾကပ္ေနသူနဲ႔အထက္အရာရွိေတြကမွ်မွ်တတမဆက္ဆံတာ၊ဦးေဆာင္မႈမေပးႏိုင္တာ၊ပံ့ပိုးမႈေတြမရွိတာ၊လမ္းၫႊန္မႈမေပးတာ၊အသိအမွတ္ျပဳမႈေတြအားေပးေဖးမမႈေတြမရွိတာေတြကိုသိျမင္ခံစားလာရလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။တကယ္ေတာ့ဝန္ထမ္းေတြဟာေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ျပဳမူဆက္ဆံခံရဖို႔ထိုက္တန္သလိုအထက္ေဖာ္ျပပါပ့ံပိုးမႈေတြကသူတို႔ရသင့္တဲ့အခြင့္အေရးေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းရာထူးတိုးႁမွင့္ျခင္း

အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းနဲ႔ရာထူးတိုးႁမွင့္ေပးျခင္းေတြမွာခ်မွတ္လိုက္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြမွားယြင္းခဲ့ရင္လည္းမၾကာမတင္မွာဝန္ထမ္းေတြအလုပ္ႏႈတ္ထြက္တာနဲ႔ရင္ဆိုင္ရတတ္ပါတယ္။လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ကေတာင္းဆိုခ်က္ေတြနဲ႔ခန္႔အပ္လိုက္တဲ့သူေတြရဲ႕အရည္အေသြးေတြကကိုက္ညီမႈမရွိလို႕ျဖစ္ပါတယ္။

ဝန္ထမ္းပိုလွ်ံေနေအာင္အလုပ္ခန္႔အပ္ထားျခင္း

တစ္ခါတစ္ရံမွာစီမံခန္႔ခြဲေနသူေတြဟာဝန္ထမ္းမလံုေလာက္တာကိုကာကြယ္ဖို႔အတြက္ဝန္ထမ္းေတြကိုပိုလွ်ံေနေအာင္ခန္႔ထားမိတတ္ပါတယ္။အဲဒီလိုအေျခအေနမွာလည္းဝန္ထမ္းေတြအလုပ္ထြက္ႏိုင္ေခ်မ်ားတတ္ပါတယ္။

Armstrong ရဲ႕အဆိုအရအထက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေနဆိုးေတြကိုကုစားဖို႔အတြက္ဆိုရင္ေတာ့ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊စြမ္းေဆာင္ရည္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းနဲ႔လစာဆုေၾကးေပးအပ္ျခင္းစနစ္ေတြကိုျပဳျပင္သင့္ပါတယ္။အဆိုပါက႑ေတြဟာတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုအခ်ိတ္အဆက္မိမိတသားတည္းျဖစ္ေနသင့္ပါတယ္။မန္ေနဂ်ာေတြနဲ႕ႀကီးၾကပ္သူေတြဟာလည္းအလုပ္ထြက္ႏႈန္းမ်ားျခင္းအတြက္တာဝန္ရွိတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။အဆိုပါစီမံခန္႔ခြဲေနသူေတြကိုလည္းဝန္ထမ္းေတြကိုအက်ိဳးရွိရွိေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေအာင္လမ္းၫႊန္ေပးျခင္းနဲ႔သင္တန္ေပးျခင္းေတြကိုသီးသန္႔ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။

အလုပ္ထြက္ႏႈန္းမ်ားျခင္းကိုေျဖရွင္းဖို႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

အလုပ္ထြက္ႏႈန္းျမင့္မားေနျခင္းကိုရင္ဆိုင္ေနရတဲ့အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ပထမဦးဆံုးလုပ္သင့္တာကေတာ့ထြက္ႏႈန္းျမင့္ေစတဲ့အေၾကာင္းအရင္းစနစ္တက်ကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။စံုစမ္းစစ္ေဆးလို႔ထြက္ေပၚလာတဲ့ရလဒ္အေပၚမွာအေျခခံၿပီးဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။စံုစမ္းစစ္ေဆးရာမွာထြက္ေပၚလာတတ္တဲ့အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကိုအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းနဲ႔အဖြဲအစည္းျပင္ပကအေၾကာင္းတရားမ်ားလို႔ခြဲျခားႏိုင္ပါတယ္။

အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းကအေၾကာင္းတရားမ်ား

- ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရာတြင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနျခင္း

- စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ဆရာမ်ားေနျခင္း၊အဖြဲ႕ကြဲေနျခင္း

- ဦးေဆာင္မႈအားနည္းေနျခင္း

- ဝန္ထမ္းမ်ားၾကားလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမကြဲျပားျခင္း

 

အဖြဲ႕အစည္းျပင္ပအေၾကာင္းတရားမ်ား

- ၿပိဳင္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လာျခင္း

- အေထြေထြကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားတက္လာျခင္း၊

- အလုပ္သမားေစ်းကြက္အတြင္းအေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္း

စံုစမ္းစစ္ေဆးရာမွာအေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကေတာ့ဘက္မလိုက္ဖို႔နဲ႔တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႕အေပၚအျပစ္ဖို႔ျခင္း (ဝါ) တရားခံရွာျခင္းမလုပ္မိဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအေျဖမွာစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္တာဝန္ရွိသူေတြ (အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ား) ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုထုတ္ေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့တယ္ဆိုရင္လည္းသူတို႔ရဲ႕ဝန္ထမ္းေတြအေပၚစီမံတဲ့အျပဳအမူေတြကိုေျပာင္းလဲဖို႔တြန္းအားေပးတိုက္တြန္းသင့္ပါတယ္။မိမိရဲ႕အျပဳအမူေတြကိုေျပာင္းလဲဖို႔လက္မခံႏိုင္သူေတြကိုေတာ့အေရးႀကီးတဲ့ရာထူးေနရာေတြကေနေရႊ႕ေျပာင္းေပးသင့္ပါတယ္။သူတို႔ရဲ႕စီမံခန္႔ခြဲမႈအရည္အေသြးေတြတိုးတက္ေကာင္းမြန္ဖို႔ရန္သင္တန္းမ်ားေပးဖို႔လည္းမေမ့သင့္ပါဘူး။သင္တန္းၿပီးဆံုးရင္လည္းလက္ေတြ႕လိုက္နာက်င့္သံုးမႈရွိမရွိသေဘာထားေတြေျပာင္းလဲမႈရွိမရွိကိုပါႀကီးၾကပ္သင့္ပါတယ္။

အလုပ္သမားေစ်းကြက္အတြင္းကအျဖစ္အပ်က္ေတြအေျပာင္းအလဲေတြကိုလည္းမ်က္ေျခမျပတ္သင့္ပါဘူး။ႏိုင္ငံရပ္ျခားကအင္အားေတာင့္တင္းၿပီးစီမံခန္႔ခြဲမႈအရည္အေသြးေကာင္းတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြဝင္ေရာက္မႈအေျခအေန၊အျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြကေပးအပ္ေနတဲ့လစာ၊ခံစားခြင့္နဲ႔ဆုေၾကးႏႈန္းထားေတြနဲ႔မိမိအဖြဲ႕အစည္းကေပးအပ္ေနတဲ့ခ်ီးႁမွင့္မႈေတြၾကားကြာဟခ်က္ေတြ၊အျခားအဖြဲ႕အစည္းကအသံုးျပဳေနတဲ့စီမံခန္႔ခြဲမႈအေထာက္အကူျပဳနည္းပညာေတြရဲ႕အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကိုေထာက္လွမ္းေလ့လာေနသင့္ပါတယ္။သတိျပဳရမယ့္အခ်က္ကေတာ့စီမံခန္႔ခြဲမႈတိုးတက္ဖို႔အတြက္လုပ္သမွ်ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးရလဒ္ေတြဟာကုန္က်သြားတဲ့ေငြေၾကးေတြအခ်ိန္ေတြနဲ႔ထိုက္တန္မႈရွိဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့စနစ္ေတြ၊အေလ့အထေတြနဲ႔လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကလက္ေတြ႕အသက္ဝင္ေစဖို႔အတြက္အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြကဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ေရရွည္ရပ္တည္ေရးတိုးတက္ေရးအတြက္မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးတဲ့ဝန္ထမ္းေတြကိုတစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊အစုအဖြဲ႕လိုက္ျဖစ္ေစေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားၿပီးဆက္လက္ဆြဲေဆာင္ထားႏိုင္ဖို႔အာ႐ံုစိုက္သင့္ပါတယ္။

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရးအစီအစဥ္ေတြကဝန္ထမ္းေတြကိုအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ေနရာဌာနေပါင္းစံုမွာပါေျပာင္းလဲတာဝန္ယူႏိုင္မယ့္ကၽြမ္းက်င္မႈအရည္အေသြးေတြတိုးတက္ဖို႕၊ Emotional Intelligence တိုးတက္ဖို႔အတြက္ပါအေလးထားသင့္ပါတယ္။အဲဒီလိုျပင္ဆင္ထားျခင္းေၾကာင့္အနာဂါတ္မွာေျပာင္းလဲလာႏိုင္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပါအလိုက္သင့္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Reference: Specimen Answers and Introductory Comments prepared by Dr. Ted Johns (Chief Examiner, ABE UK) February 2004

Previous Next