04 May, 2018
ဝန္ထမ္းလစာေပးရာ၌ လစာပမာဏကို လၽွိဳ႕ဝွက္သင့္လား

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီမွာ စည္းကမ္းတစ္ခုထုတ္ထားပါတယ္ခင္ ဗ်ာ။ ဘာလဲဆိုေတာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ရရွိေသာ လစာပမာဏကို လၽွိဳ႕ဝွက္ရမည့္။ မိမိလစာဘယ္ေလာက္ရသလဲ ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းမႂကြား ဝါရဆိုကာ စည္းကမ္းထုတ္ထားတယ္ဆရာ။ တခ်ိဳ႕ကုမၸဏီေတြကေတာ့ လစာကို မလၽွိဳ႕ဝွက္ပါဘူး။ လစာပမာဏလၽွိဳ႕ဝွက္ေစျခင္းဟာ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ ဘာေတြရွိပါသလဲေဆြးေႏြးေပးပါဆရာ။

Read More
04 May, 2018
အခ်ိန္ပိုလုပ္ၾကသည္ဆုိရာ၀ယ္ ( အပုိင္း ၁)

လုပ္ပိုလုပ္ကိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားပါရွိေသာ တည္ဆဲအက္ ဥပေဒမွာ အလုပ္႐ုံမ်ားအက္ဥပေဒျဖစ္ပါသည္။ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားမွာ ျမန္ မာသတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒ၊ ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေရနံေျမ (အလုပ္သမားႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး)အက္ ဥပေဒတြင္ အခ်ိန္ပိုလုပ္ကိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားပါရွိေသာ္လည္း ထို အက္ဥပေဒမွာ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ ႀကီးဌာနမွ မစည္းၾကပ္ေတာ့ဟု ၾကားသိရပါသည္။

Read More
04 May, 2018
အခ်ိန္ပိုလုပ္ၾကသည္ဆုိရာ၀ယ္ ( အပုိင္း ၂)

အခ်ိန္ပိုလုပ္ကိုင္ရသည့္အတြက္ ရရမည့္ေငြအမ်ိဳးအစားႏွင့္ အမ်ား ျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္/ရက္သတၱပတ္အလုပ္ပိတ္ရက္ သို႔မဟုတ္ ရက္ သတၱပတ္နားရက္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္သည့္အတြက္ ရရမည့္ေငြေၾကးအမ်ိဳး အစားတို႔မွာ မတူညီပါ။ အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္မွာ အလုပ္လုပ္ရက္ မ်ားတြင္ က်ေရာက္တတ္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္တြင္ အ လုပ္လုပ္ရပါက သက္ဆိုင္ရာအက္ဥပေဒအရ ထိုေန႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အေျခခံေန႔တြက္အခေၾကးေငြ၏ ႏွစ္ဆ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာအေျခခံ လစာ၏ ႏွစ္ဆ ခံစားခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။

Read More
03 May, 2018
ကိုရီးယားေတြ ဘာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သလဲ (၁)

အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ကိုရီးယားေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ဆင္း ရဲက်ပ္တည္းခဲ့သလဲဆိုလဲဆိုလွ်င္ တစ္ ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ေတြ႕ၾကလို႔ႏႈတ္ ဆက္ၾကလွ်င္ “မဂၤလာပါ”လို႔ေတာင္ မႏႈတ္ ဆက္ႏုိင္ဘဲ“ထမင္းစားၿပီးၿပီ လား”“ထမင္း၀ ရဲ႕လား..”စသျဖင့္ေတာင္ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾက ရတယ္လို႔ စာေရးသူရဲ႕ ကိုရီးယားလူမ်ဳိး ဂိုက္မစ္ၥတာ အိန္ဂ်လို ကဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီစကားေတြ အဆံုးမွာပဲမစ္ၥတာ အိန္ဂ်လိုကအဓိပ္ၸာယ္ပါပါနဲ႔ ဂုဏ္ယူစြာအ ခုလိုေျပာပါတယ္။

Read More
30 Apr, 2018
လုပ္ငန္းခြင္ အားၿပဳိင္ျခယ္လွယ္ျခင္း (Office /Workplace Politics)

၀န္ထမ္းေတြသည္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ လြန္ကဲစြာ အေလးထားဂရုစုိက္ခံလုိျခင္း ႏွင့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား ျခင္းေတြ ရဖုိ႕ သူတုိ႕ရဲ႕လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ လြဲမွားသည့္ဘက္ကုိ ဦးတည္တဲ့အခါ လုပ္ငန္းခြင္အား ၿပဳိင္ျခယ္လွယ္ျခင္းျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ရွင္းရွင္းေလးပါပဲသူုတို႕ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈ ေတြညွိးမွိန္ေအာင္လုပ္ၿပီးသူ႕အတြက္အခြင့္အေရးရဖုိ႕နဲ႕သူတုိ႕ရဲ႕အထက္အရာရွိေတြမ်က္ႏွာသာေပးဖုိ႕အတြက္၀န္ထမ္းမ်ားသည္လုပ္ငန္းခြင္အားၿပဳိင္ျခယ္လွယ္ျခင္း ကုိ က်ဴးလြန္ၾကတယ္။

Read More
30 Apr, 2018
လူလတ္တန္းစားေထာင္ေခ်ာက္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

တ႐ုတ္တို႔ လူလတ္တန္းစားေထာင္ ေခ်ာက္ကုိေက်ာ္လႊားႏုိင္မည့္အလားအ လာတို႔ရွိသည္။ ဒုတိယက ပို႔ကုန္ဦးစားေပး ခဲ့ျခင္းမွ သံုးစြဲမႈႏွင့္ ဆန္းသစ္မႈတို႔အေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးကိုျပန္လည္ ထိန္းညႇိျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုနည္းလမ္းျဖင့္ စီးပြားေရးကိုေရွ႕သို႔ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေန ရန္ဦးတည္သည္။ တတိယက စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရည္မွန္းခ်က္သစ္သည္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ သူမ်ားသာမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းမွ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆီသို႔  ေရြ႕လ်ားမႈမ်ားေကာင္းစြာအသားက်လာ ရန္ရည္ၫႊန္းခဲ့သည္။ 

Read More
30 Apr, 2018
အမွန္နဲ႔အမွားေရာသမေမႊ

မွန္တာေျပာလုိ႔ ရြာျပင္ထုတ္ခံရတယ္ဆုိတဲ့ပံုျပင္ကို လူတုိင္းလုိလုိၾကားဖူးၾကပါတယ္။ လူတုိင္းၾကားဖူးတဲ့ ပံုျပင္ကို ထပ္မံ တင္ျပခြင့္ျပဳပါ။ တစ္ခါက ရြာျပင္က ဇရပ္ တစ္ခုမွာ အဘြားအိုတစ္ေယာက္ထုိင္ေနသတဲ့။ တစ္ေန႔ေတာ့ ခရီးသြားတဲ့ လူငယ္တစ္ေယာက္ဟာ ခရီးသြားရင္းနဲ႔ ဇရပ္မွာ ထုိင္ေနတဲ့ အဲဒီအဘြားအိုကို ေတြ႕ျမင္မိသတဲ့။ အဲဒါနဲ႔ အဘြားအုိကုိ စကားစျမည္ ေျပာဆိုပါတယ္။

Read More
29 Apr, 2018
ေက်ာင္းကိစၥမကင္းရင္ အလုပ္ရဖုိ႔မလြယ္ဘူးလား

အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္လုိပဲ လုိအပ္ေန ေသးတဲ့အလုပ္တစ္ခုကေတာ့ အလုပ္သင္ ေခၚယူမႈပါ။ ကုမ္ၸဏီေတြကအလုပ္သင္ ေခၚယူမႈမရွိသေလာက္ပါပဲ။ ကၽြမ္းက်င္ ၀န္ထမ္းသာေခၚယူၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေတာ့လူငယ္ေတြအတြက္ အလုပ္ရရွိဖုိ႔ အတြက္အဓိကအခက္အခဲေတြကုိေဖာ္ျပ ပါဆုိရင္ ေက်ာင္း၊ သင္တန္းကိစ္ၥမျပတ္ရင္ အလုပ္ရဖုိ႔အခြင့္အလမ္းနည္းပါးတာရယ္၊ အလုပ္သင္ေခၚယူမႈမရွိသေလာက္နည္း ပါးတာရယ္ပါ။ ဒီႏွစ္ခုက လူငယ္ေတြအ လုပ္ရရွိဖုိ႔အႀကီးမားဆုံးစိန္ေခၚမႈလုိ႔ေျပာလုိ႔ ရပါတယ္။

Read More