မုန္႔ျပင္/မုန္႔ထည့္-(5) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Female
  • Region : Yangon
  • Posted date: 27-Jul-2020
  • Close date: 04-Aug-2020
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Restaurant
Company Detail
Company Industry: Restaurant and Food Services
No of Employee:
Job Requirements

(လစာ ၁၈၇ç၀၀၀ က်ပ္ - ၂၂၅ç၀၀၀ က်ပ္)
- (၁၈ ႏွစ္ မွ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း)
- သန႔္ရွင္း၊ သပ္ရပ္ရမည္။မွတ္ဥာဏ္အား ေကာင္းရမည္။
- ေဖာ္ေ႐ႊ၊ ၿပဳံး႐ႊင္၊ တက္ၾကြၿပီး အဖြဲ႕ႏွင့္ေပါင္းစပ္၍ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရမည္။ 
- စာရင္းေပါင္းႏုတ္တတ္ၿပီး ပညာအရည္အခ်င္း အနည္းဆုံး(၁၀)တန္းေအာင္ျဖစ္ရမည္။

Company Summary
How to apply

အထက္ပါအလုပ္ေနရာမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ ထားသူမ်ားသည္ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္း၊ အရက္လံုး၀ ကင္းရွင္းရမည္။
CV Form အျပည့္အစံု၊ လုိင္စင္ဓာတ္ပံု(၂)ပံု၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ၊ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ၊ ေလဘာမိတၱဴတို႔ႏွင့္အတူ  အမွတ္(၃၇)၊ ဟံသာ၀တီလမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊပလႅင္ဆုိင္သုိ႔ ေလွ်ာက္ထား မည့္သူ လူကိုယ္တုိင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ပါသည္။ (ဟံသာ၀တီအ၀ိုင္းကားမွတ္တုိင္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးမွတ္တုိင္၊ ဟံသာ၀တီဂိတ္ေဟာင္း မွတ္တုိင္၊ ဟံသာ၀တီရဲ၀င္းကားမွတ္တုိင္ စေသာ မည္သည့္မွတ္တုိင္တြင္မဆုိ ဆင္း၍ရသည္။)

Apply Now! Save Job!