ကြန္ပ်ဴတာစာစီစာ႐ိုက္ကြၽမ္းက်င္-(3) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male/Female
  • Region : Yangon
  • Posted date: 03-Aug-2020
  • Close date: 11-Aug-2020
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Design/DTP
Company Detail
Company Industry: Education
No of Employee:
Job Requirements

- ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ကြၽမ္းက်င္စြာ႐ိုက္ႏုိင္ရမည္။
- စာအုပ္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳရွိသူဦးစားေပး မည္။

Company Summary
How to apply

ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္အ ျပည့္အစံု၊ ဓာတ္ပံု၂ပံု၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ သန္းေခါင္ စာရင္းမိတၱဴ၊ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ၊ ရဲစခန္း ေထာက္ခံစာမိတၱဴတို႔ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။
Viber မွလည္းေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။
(လစာေကာင္းေကာင္းေပးမည္။)

Apply Now! Save Job!