လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္း-(5) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male
  • Region : Yangon
  • Posted date: 14-Sep-2020
  • Close date: 22-Sep-2020
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Driver/Security/Cleaning
Company Detail
Company Industry: Others
No of Employee:
Job Requirements

( ေရႊျပည္သာ၊ေလွာ္ကား၊အင္းစိန္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားသာ)
- အသက္ (၂၂ မွ ၅၅ ) ႏွစ္ အတြင္းရွိရမည္။
- လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳအနည္းဆံုး(၁) ႏွစ္ရွိရမည္။
-အလယ္တန္း(သုိ့) အထက္တန္းေအာင္ၿပီး သူျဖစ္ရမည္။
-က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္၍အေသာက္အစားကင္း ရွင္းသူျဖစ္ရန္လိုျပီး အက်င့္စာရိတၲေကာင္းမြန္ ရမည္။
-အရပ္၅ေပ ၅ လက္မႏွင့္အထက္ရိွသူ၊ဆက္ဆံ ေရး ေျပျပစ္သူျဖစ္ရမည္။

Company Summary
How to apply

ေဖာ္ျပပါ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီေသာ စိတ္ပါ၀င္စား၍ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အတြင္း တာ၀န္က်ရာေနရာမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ႏိုင္ရမည္။  
႐ုံးခ်ိန္အတြင္း၊ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ေလွ်ာက္လႊာ၊ ရပ္ကြက္/ ရဲစခန္းက်န္းမာေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္၊ မွတ္ပုံ တင္၊သန္းေခါင္စာရင္း၊ ေလဘာကဒ္၊ ပညာ အရည္အခ်င္း(မိတၱဴ)၊ ပတ္စ္ပို႕ဓါတ္ပုံ (၃) ပုံ ႏွင့္ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ ပါသည္။

Apply Now! Save Job!