ျဖန္႔ခ်ိေရး-(4) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male
  • Region : Yangon
  • Posted date: 11-Feb-2019
  • Close date: 17-Feb-2019
Share on social:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Logistics/Distribution
Company Detail
Company Industry: Media/ Printing Service
No of Employee:
Job Requirements

- အသက္ (၁၈)ႏွစ္ မွ (၃၀)ႏွစ္ၾကားျဖစ္ရမည္။
- အလုပ္လုပ္ရာတြင္ တိက်သြက္လက္ရမည္။
- ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း တစ္ဦးတည္းလွည့္လည္သြား လာႏိုင္ရမည္။

Company Summary
How to apply

အလုပ္လုပ္ရန္ စိတ္ပါ ၀င္စား၍ လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီ သူမ်ားသည္ ေမွ်ာ္မွန္းလစာ ထည့္သြင္းေရးသား ထားသည့္ ဃဠ တစ္စံု၊ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္လအတြင္း ႐ိုက္ကူးထားေသာ လိုင္စင္ပံုတစ္ပံု၊ ပညာအရည္ အခ်င္း၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ (သို႔)ရပ္ကြက္ ေထာက္ခံစာ၊ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္မိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္းတို႔ႏွင့္တကြ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း (မနက္ ၉း၀၀ မွ ညေန ၅း၀၀ အတြင္း) လာေရာက္ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ပါသည္။Email ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလိုပါက  သို႔ အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအားscan ဖတ္၍ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Apply Now! Save Job!