အေရာင္းစာေရး-(2) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Female
  • Region : Yangon
  • Posted date: 18-Sep-2020
  • Close date: 25-Sep-2020
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Sales/Marketing
Company Detail
Company Industry: Others
No of Employee:
Job Requirements

- အနည္းဆံုးအေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ထားသူျဖစ္ရမည္။
- သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳအနည္းဆံုး၂ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိရမည္။
-Sales Invoice (အေရာင္းေဘာင္ခ်ာ)အား Manual ျဖင့္ေရးသြင္းရမည္။
-Daily Sale အားLedger ျဖင့္မွတ္သားထား ႏိုင္ရမည္။
- အသက္၁၈မွ၂၅ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
- အလုပ္ခ်ိန္ (8:00 Am to 5:30 Pm)
- လစာညႇိႏိႈင္း

Company Summary
How to apply

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ အက်င့္စာရိတၲ ေကာင္းမြန္ရမည္။ ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ရမည္။ က်န္းမာေရးေထာက္ခံစာပါရွိရပါမည္။
မွတ္ခ်က္ = အလုပ္ေပၚတာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ရွိရမည္။ ေရရွည္လုပ္ႏိုင္သူမ်ားသာေလွ်ာက္ထား ရန္၊ အလုပ္ေပၚတာဝန္ယူႏိုင္ရမည္။

CV Form ႏွင့္အတူ ပညာအရည္အခ်င္းေထာက္ ခံစာမ်ားစံုလင္စြာျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းလစာေဖာ္ျပ၍ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
ဦးစားေပးၿမိဳ႕နယ္မ်ား - အင္းစိန္၊ မရမ္းကုန္း၊ လိႈင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္

Apply Now! Save Job!