ရံုးအေထြေထြလုပ္သား-(2) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male
  • Region : Yangon
  • Posted date: 11-Feb-2019
  • Close date: 17-Feb-2019
Share on social:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: HR/ Administrative
Company Detail
Company Industry: Import / Export / Trade
No of Employee:
Job Requirements

- အသက္ (၃၀)ႏွစ္ေအာက္၊ အေျခခံပညာအ လယ္တန္းအဆင့္၊ ကုမၸဏီစည္းကမ္းေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာသူ၊ စတိုလုပ္ငန္းအေတြ႕ အႀကံဳရွိပါကဦးစားေပးမည္။

Company Summary
How to apply

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ စာရြက္ (CV) ႏွင့္အတူလိုအပ္ေသာစာရြက္ စာတမ္းမိတၱဴမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။  အီးေမးျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Apply Now! Save Job!