စာအုပ္ထုတ္ေ၀ျဖန္႕ခ်ိေရးလုပ္ငန္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လိုသူ-(1) Posts

Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Logistics/Distribution
Company Detail
Company Industry: Distribution / Logistics
No of Employee:
Job Requirements

(၁) အသက္၂၀ မွ ၃၀ ႏွစ္အတြင္းအိမ္ေထာင္မရွိ သူျဖစ္ရမည္။
(၂) အနည္းဆံုးဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးပညာေရး အ႐ႈပ္အရွင္းကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမည္။
(၃) စာေပလုပ္ငန္းတြင္စိတ္ပါ၀င္စားစြာႏွစ္ျမႇဳပ္ လုပ္ကိုင္လိုသူျဖစ္ရမည္။
(၄) ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၊ တာေမြၿမဳိ႕နယ္အနီးတြင္ေနထိုင္ သူမ်ားေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ နယ္မွလာသူမ်ား အတြက္ေနထုိင္စားေသာက္ေရးစီစဥ္ေပးမည္။
(၅) ကိုယ္က်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္၍မိမိကိုယ္ကို တာ၀န္ယူႏိုင္ၿပီးမိမိဘ၀တက္လမ္းအတြက္တိက် ေသာရည္မွန္းခ်က္ခ်မွတ္၍ေရရွည္အက်ဳိးေမွ်ာ္ ၾကည့္လိုသူျဖစ္ရမည္။

Company Summary
How to apply


ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္လိုအပ္ေသာစာရြက္စာ တမ္းအေထာက္အထားမ်ား၊ ကိုယ္ေရးအခ်က္အ လက္အျပည့္အစံုႏွင့္ဓာတ္ပံု(၂)ပံုပါပူးတြဲလ်က္ ႏွင့္အတူ လူ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

Apply Now! Save Job!