ြGeneral Worker-(10) Posts

Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Others
Company Detail
Company Industry: Import / Export / Trade
No of Employee:
Job Requirements

- ပညာအရည္အခ်င္း (အလယ္တန္း^အထက္ တန္း)၊ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူ
မွတ္ခ်က္။ ။ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕ နယ္တြင္ေနထုိင္သူအားဦးစားေပးပါမည္။ လုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳမရွိလွ်င္သင္ေပးပါမည္။ အလုပ္အား စိတ္ပါ၀င္စားသူ၊ အလုပ္အားစြဲၿမဲစြာလုပ္ကိုင္ႏုိင္ ရန္ဆႏၵရွိသူမ်ားအားေလွ်ာက္ထားရန္)ေႀကာ္ျငာ ပါသည့္ေန႔မွစ၍တစ္ပတ္အတြင္းေလွ်ာက္ထားရန္။
 

Company Summary
How to apply

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္၊ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ (၁၄)ရက္အတြင္း႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံု (၁)ပံု၊ ပညာအရည္အခ်င္းအေထာက္အထား၊ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ၊ အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္ မိတၱဴ၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာတို႔ႏွင့္အတူလူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား သည္ မိမိ၏ CV Form ာ မ်ားကုိEmail ျဖင့္ လည္းေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။
နံနက္ ၁၀-နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအတြင္းလာ ေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

Apply Now! Save Job!