အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ (Marketing)-(10) Posts

Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Sales/Marketing
Company Detail
Company Industry: Realestate
No of Employee:
Job Requirements

- လစာ+ေကာ္မရွင္+ဆုေၾကးခံစားခြင့္ရွိသည္။
- စကားေျပာခ်ိဳသာၿပီး ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ ရမည္။
- နယ္မွလာသူ အေဆာင္စီစဥ္ေပးမည္။

Company Summary
How to apply

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ဓါတ္ပံု(၂)ပံု၊ CV From၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ၊ အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းရဲစခန္းေထာက္ခံစာ၊ ရပ္ကြက္ ေထာက္ခံစာ၊ ပညာအရည္အခ်င္း ေထာက္ခံစာ တုိ႔ႏွင့္အတူ လူကိုယ္တုိင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

Apply Now! Save Job!