ရံုးအေထြေထြ၀န္ထမ္း Office Staff-(10) Posts

Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Others
Company Detail
Company Industry: Realestate
No of Employee:
Job Requirements

 - ႐ုပ္ရည္သန္႔ျပန္႔ရမည္။
- ကြန္ပ်ဴတာစာစီစာ႐ိုက္ကြၽမ္းက်င္သူ ဦးစားေပး မည္။
- နယ္မွလာသူ အေဆာင္ေပးမည္။
- တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။

Company Summary
How to apply

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ဓါတ္ပံု(၂)ပံု၊ CV From၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ၊ အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းရဲစခန္းေထာက္ခံစာ၊ ရပ္ကြက္ ေထာက္ခံစာ၊ ပညာအရည္အခ်င္း ေထာက္ခံစာ တုိ႔ႏွင့္အတူ လူကိုယ္တုိင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

Apply Now! Save Job!