ပိုးမႊားႏွိမ္ႏွင္းေရး၀န္ထမ္း-(5) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male
  • Region : Yangon
  • Posted date: 18-Sep-2020
  • Close date: 29-Sep-2020
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Others
Company Detail
Company Industry: Service/Entertainment
No of Employee:
Job Requirements

- လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳမလိုအပ္ပါ။
- ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ားဦးစားေပးခန္႕အပ္မည္ျဖစ္သည္။
႐ံုးခ်ိန္အတြင္းဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။
 

Company Summary
How to apply

လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Apply Now! Save Job!