ရွမ္းအစားအစာ/အသုပ္(ကြၽမ္းက်င္)-(3) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Female
  • Region : Yangon
  • Posted date: 03-Aug-2020
  • Close date: 11-Aug-2020
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Restaurant
Company Detail
Company Industry: Restaurant and Food Services
No of Employee:
Job Requirements

အသစ္ဖြင့္လွစ္မည့္စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

- ေန/စား ၿငိမ္း
- အေတြ႕အႀကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညႇိႏိႈင္းမည္။
(Walk in Interview ရွိပါသည္)

Company Summary
Apply Now! Save Job!