စတိုစာေရး-(1) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Female
  • Region : Yangon
  • Posted date: 13-Mar-2018
  • Close date: 17-Mar-2018
Share on social:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Manufacturing/Warehouse
Company Detail
Company Industry: Import / Export / Trade
No of Employee:
Job Requirements

လစာညွိႏႈိင္း

တရုတ္စကားေကာင္းစြာေရးႏိုင္၊ေျပာႏိုင္ရမည္။

ေရရွည္လက္တြဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

 

Company Summary
How to apply

မွတ္ခ်က္ Male (ေနစားၿငိမ္း)

အထက္ေဖာ္ျပပါရာထူးမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားလို သူမ်ားသည္ CV Form ၊မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ မူရင္း ၊ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ၊မူရင္း၊ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံ စာ၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာတို႔ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါ သည္။

Apply Now! Save Job!