ဝန္ထမ္း (ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ေရး)-(2) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Female
  • Region : Yangon
  • Posted date: 12-Jun-2019
  • Close date: 30-Jun-2019
Share on social:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Sales/Marketing
Company Detail
Company Industry: Import / Export / Trade
No of Employee: Employees 501 to 1000 +
Job Requirements

ဘြဲ႕ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံအနည္းဆုံး (၁) ႏွစ္ ရွိရမည္။ ကြန္ပ်ဴတာကြ်မ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။ MICT Park (လႈိင္ျမိဳ႕နယ္)တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။

Company Summary

Apply Now! Save Job!