ဆိုင္ကယ္စီး အျမန္ေခ်ာပို႔၀န္ထမ္း(အျမန္ေခ်ာပို႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း)-(10) Posts

 • Salary : ( ) Login to view salary.
 • Gender: Male
 • Region : Yangon
 • Posted date: 14-Jul-2020
 • Close date: 21-Jul-2020
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Logistics/Distribution
Company Detail
Company Industry: Import / Export / Trade
No of Employee: Employees 501 to 1000 +
Job Requirements
 •  အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္တက္ေရာက္ခဲ့ဘူးသူ ျဖစ္ရမည္။ အသက္ (၂၀) မွ (၃၀) အတြင္း ျဖစ္ရမည္။
 •  အျမန္ေခ်ာပို႔ လုပ္ငန္းပိုင္းတြင္ အေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုး (၁)ႏွစ္ အတြင္း ရွိသူျဖစ္ရမည္။
 •  အျမန္ေခ်ာပို႔ုလုပ္ငန္းပိုင္းတြင္စိတ္၀င္စားသူ၊ကုမၸဏီႏွင့္ ရည္ရွည္လက္တြဲအလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ပါကဦးစားေပးမည္။
 •  ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကၽြမ္းက်င္စြာေမာင္းႏွင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။(က)လိုင္စင္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
 •  ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္သူျဖစ္ပါဦးစားေပးမည္။
Company Summary

How to apply

မွတ္ခ်က္။            သက္မွတ္ခ်က္ႏွင့္မကိုက္ညီေသာေလွ်ာက္လႊာမ်ား ႏွင့္ မမွန္မကန္ျဖည့္သြင္းထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား  

                                 ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။                

ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္ထားရန္ (၂၀.၀၇.၂၀၂၀)

ဆက္သြယ္ရန္

 ၀န္ထမ္းေရးရာဌာန (Myanmar Zarla Distribution Co.,Ltd.)

 • အေဆာင္()၊ပထမထပ္၊အခန္း() MICT Park သံလမ္းမွတ္တိုင္ အနီး၊လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္။
 • Email: zarlahrho@zarladistribution.com,aungthuhein@zarladistribution.com
 • ဖုန္း            - ၀၉-၇၇၇၀၀၄၃၇၅
 • Viber         - ၀၉-၉၇၇၂၁၈၈၀၄  ,  WhatsApp  - ၀၉-၇၇၇၀၀၄၃၇၆
 •  
Apply Now! Save Job!