ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး (ေစ်းကြက္ႁမွင့္တင္ေရး)-(2) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male/Female
  • Region : Yangon
  • Posted date: 13-May-2020
  • Close date: 31-May-2020
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Sales/Marketing
Company Detail
Company Industry: Import / Export / Trade
No of Employee: Employees 501 to 1000 +
Job Requirements

ဘြဲ႕ရရွိထားၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ အေတြ႔အၾကံဳအနည္းဆုံး (၃နွစ္)ႏွင့္ အထက္ ရွိသူျဖစ္ရပါမည္။ Microsoft iOffice ကၽြမ္းက်င္ ရမည္။  ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ (ေယာက်္ားေလးမ်ား အတြက္သာ) လက္၀ယ္တြင္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ျဖစ္ရမည္။ Myanmar ICT Park (လိႈင္) ၿမိဳ႕နယ္တြင္  တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ သူျဖစ္ရ ပါမည္။

Company Summary

How to apply

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ ဓာတ္ပံု (၂) ပံုနွင့္အတူေၾကာ္ျငာပါသည့္ရက္မွစ၍ တစ္ပတ္ အတြင္းေအာက္ပါအတိုင္းလူကိုယ္တိုင္ (သို႕မဟုတ္) ကိုယ္စားလာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ ပါသည္။ Email ႏွင့္ လည္း ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ပါသည္။

 

Human Resource Manager

အမွတ္ (၆၉)၊ တြင္းသင္းအတြင္းဝန္ဦးထြန္းညိဳလမ္း၊ စက္မႈဇုန္ (၂) ၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။

Email : hr@chochoco.biz

Phone:  01-507045, 507160, 09-795220736 (Mon to Sat : 08:00 am- 04:00pm)

Apply Now! Save Job!