ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး (Engineering)-(3) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male
  • Region : Yangon
  • Posted date: 27-Jul-2020
  • Close date: 04-Aug-2020
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Engineering/Technical
Company Detail
Company Industry: Import / Export / Trade
No of Employee: Employees 501 to 1000 +
Job Requirements

ဘြဲ႕ရရိွထားၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ အေတြ႕အၾကဳံ(၂)ႏွစ္ အနည္းဆုံးရွိရမည္။ စက္ရံုအေတြ႕အၾကံဳရွိရမည္။ အဆိုင္း(၃)ဆိုင္း ဆင္းႏိုင္ရမည္။ မဂၤလာဒုံ စက္မႈ ဇုန္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။

Company Summary

How to apply

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္09795220736) Viber သို႔မဟုတ္(hr@chochoco.biz) Email သို႔ CV Form ေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

Apply Now! Save Job!