ထမင္းခ်က္ (Livestock) (ေန/စား ၿငိမ္း)(ေနရာ@ရဲမြန္/ေဖာင္ႀကီး)-(1) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Female
  • Region : Yangon
  • Posted date: 18-Sep-2020
  • Close date: 29-Sep-2020
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Others
Company Detail
Company Industry: Others
No of Employee:
Job Requirements

• အသက္ (၂၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ျဖစ္ရမည္။
•အေျခခံပညာအလယ္တန္းအဆင့္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
•က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ၿပီးအစားအစာမ်ားကို ကြၽမ္းက်င္စြာခ်က္ျပဳတ္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။
• သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈရွိရမည္။

Company Summary
Apply Now! Save Job!