သင္ၾကားေရးအကူ-(15) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Female
  • Region : Yangon
  • Posted date: 21-Feb-2020
  • Close date: 03-Mar-2020
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Education/Teaching/Childcare
Company Detail
Company Industry: Education
No of Employee:
Job Requirements

- (၁၀)တန္းေအာင္ၿပီးသူ (သို႔မဟုတ္) အေ၀းသင္ တက္ေရာက္ေနဆဲသူမ်ားျဖစ္ရပါမည္။
- သင္ၾကားေရးကိုအမွန္တကယ္စိတ္၀င္စားၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚစိတ္ရွည္ႏိုင္သည့္သူျဖစ္ ရပါမည္။

Company Summary
How to apply

အင္တာဗ်ဴးေအာင္ၿပီးသူမ်ားေမလမွစတင္၍ အလုပ္ဆင္းရပါမည္။

Apply Now! Save Job!