စက္ယႏၲရားေမာင္းအကူ-(2) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male
  • Region : Yangon
  • Posted date: 10-Apr-2019
  • Close date: 05-May-2019
Share on social:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Maintenance
Company Detail
Company Industry: Construction
No of Employee:
Job Requirements


- အသက္ ၃၀ ႏွင့္ေအာက္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
- လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳမရွိသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ ထားႏုိင္သည္။ (ေန/စားစရိတ္ၿငိမ္း)
 

Company Summary
How to apply

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ႏွင့္ ဓာတ္ပံု(၂)ပံု၊ ဘဲြ႕လက္မွတ္မိတၱဴ၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ၊အလုပ္သမားကဒ္မိတၱဴ၊ ရပ္ကြက္/ရဲစခန္းေထာက္ခံစာႏွင့္အတူ EMail(သို႔မဟုတ္) လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
အမွတ္စဥ္ (၃) မွ (၇) အတြက္ နယ္ဆိုဒ္မ်ား တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္။

Apply Now! Save Job!