စတို/စတိုအကူ-(5) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male/Female
  • Region : Yangon
  • Posted date: 25-Mar-2020
  • Close date: 05-May-2020
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Others
Company Detail
Company Industry: Others
No of Employee:
Job Requirements

- ၁၅၀၀၀၀/ ၁၂၀၀၀၀
ပညာအရည္အခ်င္းဆယ္ တန္းေအာင္(သို႔)တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ႕ရရွိသူ (အသက္ ၁၉ႏွစ္ႏွင့္၂၅ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္) စတိုပစၥည္းထိန္း သိမ္းျခင္းပညာမ်ားသင္ေပးမည္။

Company Summary
How to apply

မွတ္ခ်က္။ ။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ၿပီး ေရရွည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူ နယ္ေ၀းခရီး (ကေလာ ႏွင့္ေအာင္ပန္းေဒသ)တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရမည္။
ေလွ်ာက္ထားလိုသူသည္CV Form, ပညာေရး ေထာက္ခံစာ၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္၊ သန္းေခါင္ စာရင္း၊ အလုပ္သမားမွတ္ပုံတင္၊ အက်င့္စာရိတၱ ရပ္ကြက္/ရဲစခန္း စသည့္ေထာက္ခံခ်က္မိတၱဴမ်ား ႏွင့္အတူလိုင္စင္ပုံ(၂)ပုံျဖင့္ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ အီးေမးႏွင့္ျဖစ္ ေစလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ေန/ စားစရိတ္ၿငိမ္းျဖင့္ ကုမၸဏီမွေထာက္ပံ့ေပးမည္။

Apply Now! Save Job!