အေထြေထြလုပ္သား-(10) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male
  • Region : Yangon
  • Posted date: 25-May-2020
  • Close date: 02-Jun-2020
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Others
Company Detail
Company Industry: Garment/Industry/Factory
No of Employee:
Job Requirements

- ၈တန္းေအာင္ၿပီး႐ိုးသားႀကိဳးစား၍ ဆက္ဆံ ေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္မရွိသူ၊ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ အသက္ (၂၀)ႏွစ္ႏွင့္ (၃၀)ႏွစ္ၾကားရွိသူ စည္းကမ္းလုိက္နာ ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။

Company Summary
How to apply

ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ ေမွ်ာ္မွန္းလစာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ၍ အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္မူရင္း၊ သန္းေကာင္စာရင္းမိတၱဴ၊ ဓာတ္ပံု(၂)ပံု၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္းရပ္ကြက္၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာမ်ားႏွင့္အတူ  ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

Apply Now! Save Job!