အလုပ္သင္-(5) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Female
  • Region : Yangon
  • Posted date: 06-Nov-2018
  • Close date: 10-Nov-2018
Share on social:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Hair/Nails and Beauty
Company Detail
Company Industry: Beauty/ Cosmetic
No of Employee:
Job Requirements

- အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၃၀ အတြင္း

- ေကာ္မရွင္၊ ရက္မွန္ေၾကး၊ ေနစားစရိတ္ၿငိမ္း

- ရိုးသားၿပီး ႀကိဳးစားလိုစိတ္ရွိရမည္။

 အလုပ္သင္မ်ားအတြက္အလုပ္သင္လစာ ၃ လအတြင္းေနစားစရိတ္ၿငိမ္း အေျခခံလစာခံစားခြင့္ ရွိသည္။ (ပညာအရည္အခ်င္းမလိုပါ)

- နယ္မွအလုပ္လုပ္ခ်င္သူမ်ားလည္းလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Company Summary
How to apply

နယ္မွလာသူဦးစားေပးမည္။

ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

Apply Now! Save Job!