စာရင္းစစ္-(2) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Female
  • Region : Yangon
  • Posted date: 27-Jul-2020
  • Close date: 04-Aug-2020
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Accounting/Finance/Cashier
Company Detail
Company Industry: Distribution / Logistics
No of Employee:
Job Requirements

အလွကုန္ ေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းအတြက္

- လစာ - ၁၅၀,၀၀၀ မွ ၁၈၀,၀၀၀အတြင္း။ 
- Microsoft Excel ႏွင့္ Word အား အသံုးျပဳ ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။ ေက်ာင္းၿပီးသူ၊ ဘြဲ႔ရၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။ နယ္ခရီး ရံဖန္ရံခါသြားႏုိင္သူျဖစ္ရ မည္။

Company Summary
How to apply

စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါလိပ္စာသုိ႔ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

Apply Now! Save Job!