႐ံုးသန္႔ရွင္းေရး-(2) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Female
  • Region : Yangon
  • Posted date: 11-Feb-2019
  • Close date: 17-Feb-2019
Share on social:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Driver/Security/Cleaning
Company Detail
Company Industry: Restaurant and Food Services
No of Employee:
Job Requirements

- ႐ိုးသားႀကိဳးစားၿပီး အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္ရွိသူျဖစ္ရ မည္။
- လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံမရွိေသးပါကလည္းလာ ေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
- စည္းကမ္းတက် အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ သူျဖစ္ရမည္။
- အသက္ (၄၅)ႏွစ္အထိေလွ်ာက္ႏိုင္ပါသည္။
- နယ္မွလာသူအေဆာင္စီစဥ္ေပးမည္။

Company Summary
Apply Now! Save Job!