တာလီမွတ္စာေရး-(3) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male
  • Region : Yangon
  • Posted date: 12-Jun-2018
  • Close date: 16-Jun-2018
Share on social:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Others
Company Detail
Company Industry:
No of Employee:
Job Requirements

-အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ရမည္။
- ကုန္တင္ကုန္ခ် ပစၥည္းစာရင္းမွတ္ရမည္
- က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ျပီး အသက္ ( ၃၀ မွ ၆၀ ) ၾကားျဖစ္ရမည္။
- မဂၤလာဒုံစက္မႈဇုံႏွင့္နီးသူ ဦးစားေပးမည္။

Company Summary
How to apply

အထက္ပါအခ်က္အလက္ႏွင့္ျပည့္စံု၍ ေလွ်ာက္ထားလိုသူ မည္သူမဆို ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ အျပည့္အစံု၊ ဘြဲ႔လက္မွတ္ (သို႔) အျခား Certificate မိတၱဴ၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ ရပ္ကြက္ ႏွင့္ ရဲစခန္း ေထာက္ခံစာမိတၱဴ၊ သန္ေခါင္စာရင္းမိတၱဴ တို႔ႏွင့္တကြ အထက္ပါလိပ္စာ သို႔ တနလၤာေန႔မွ စေနေန႔ထိ မနက္ ၉း၀၀  မွ ၆း၀၀ ထိ ရံုးခ်ိန္အတြင္း လူကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း (သို႔)Email ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္းေပးပို႔ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ပါသည္။ တင္ထားၿပီးေသာ အလုပ္ေဖာင္မ်ား ျပန္ထုတ္မေပးပါ။ အလုပ္ခန္႔အပ္ခံရပါက တစ္ပတ္အတြင္းျပဳလုပ္ထားေသာ ရပ္ကြက္၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ မူရင္း တင္ျပႏုိင္ရမည္။

 

 

 

 

Apply Now! Save Job!