ေၾကာ္ျငာလက္ကမ္းစာေစာင္ေ၀ရန္-(1) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male
  • Region : Yangon
  • Posted date: 09-Oct-2018
  • Close date: 13-Oct-2018
Share on social:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Others
Company Detail
Company Industry: Service/Entertainment
No of Employee:
Job Requirements

- ဆယ္တန္းေအာင္ (သို႕) ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္း သူျဖစ္ရမည္။
- အသက္ ၁၈-၂၈ ႏွစ္အတြင္း ရွိရမည္။
- ေၾကာ္ျငာလက္ကမ္းစာေစာင္ေ၀သည့္ အပိုင္းႏွင့္ လုပ္သက္အေတြ႕အႀကံဳရွိရမည္။
- လုိင္စင္ရွိ၍ကားေမာင္းတတ္လွ်င္လစာပို ေကာင္းမည္။
- ႐ိုးသားႀကိဳးစား၍ေရရွည္လက္တြဲလုပ္ကိုင္ႏုိင္ရ မည္။

Company Summary
How to apply

ေဖာ္ျပပါရာထူးတိုင္းအတြက္ ကုမၸဏီႏွင့္ အနည္းဆံုး (၁) ႏွစ္လက္တြဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရမည္။
ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္CV Form အျပည့္ အစံု၊ လုိင္စင္ဓာတ္ပံု (၂) ပံု၊ ရပ္ကြက္/ရဲစခန္း ေထာက္ခံစာ၊ ပညာအရည္အခ်င္းေထာက္ခံစာ၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ ေလဘာမိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္း မိတၱဴႏွင့္အတူ လူကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစလာ ေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

Apply Now! Save Job!